RAPORT 2008-2009

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU

Wspólne wartości
by tworzyć wartość.

Raport odpowiedzialności społecznej biznesu 2008/2009


CELEM TEGO RAPORTU JEST PRZEDSTAWIENIE STRATEGII ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY FERRERO ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIĄ INICJATYW, REALIZOWANYCH NA CAŁYM ŚWIECIE, W ODNIESIENIU DO OKRESU 1 WRZEŚNIA 2008 - 31 SIERPNIA 2009. KOLEJNE RAPORTY BĘDĄ UKAZYWAŁY SIĘ W ODSTĘPACH ROCZNYCH.

W oparciu o cele już osiągnięte oraz założenia wyznaczone do realizacji w okresie 2013-2015, tematy omówione w tym pierwszym raporcie zostały wybrane na podstawie ich znaczenia dla Grupy, biorąc pod uwagę opinię interesariuszy, z którymi ustalone zostały najważniejsze zasady zawarte w raporcie.

Redakcją zajęło się Biuro ds. Koordynacji CSR Grupy Ferrero, zgodnie z wytycznymi sformułowanymi w dokumencie pod nazwą „Sustainability Reporting Guidelines" (G3) przyjętym w 2006 przez Global Reporting Initiative (GRI) oraz uzupełniony częścią parametrow zawartych w Food Processing Sector Supplement (wersja z 24.08.2009). Poziom zastosowania parametrów GRI/G3 w niniejszym raporcie wynosi C+.
W ciągu najbliższych dwóch lat zamierzamy osiągnąć poziom stosowania parametrów B+.

Niezależnym audytem niniejszego raportu zajęła się firma Deloitte, ze szczególnym uwzględnieniem planu upowszechnienia wartości przyjętych w firmie oraz związanego z nim kodeksu etycznego.