Duurzaamheid, bewustzijn en continue verbetering.

VERSLAG 2016

MINIMALE IMPACT OP HET MILIEU


De Ferrero Groep besteedt in het bijzonder aandacht aan de bescherming van onze planeet. Daarom streeft de Groep ernaar om haar sterke interesse in de groei van het bedrijf te combineren met veel zorg voor de gerelateerde impact op het milieu, zoals hieronder beschreven.

CO2-VOETAFDRUK

De Ferrero Groep gelooft dat het haar primaire verantwoordelijkheid is om de impact van de hele toeleveringsketen van haar producten te meten. Pas als het een duidelijk beeld heeft van haar eigen impact, kan de Groep deze beheren en terugdringen. Sinds 2009 meet de Groep jaarlijks haar CO2-voetafdruk, en zet zich in om deze geleidelijk verder te beperken.

HET FER-WAY PROJECT

De Ferrero Groep is zich bewust van de implicaties van een schaars aanbod van hulpbronnen voor haar activiteiten en ondersteunt en promoot de ontwikkeling van een circulaire economie via haar milieuverantwoordelijkheidsproject, FER-Way.

Sinds het boekjaar 2013/2014 heeft de Groep met de lancering van het FER-Way - Ferrero Environmental Responsibility Way - project bijzondere aandacht besteed aan het verbeteren van de nauwkeurigheid van gegevens en aan de grotere inclusie van indirecte emissiebronnen. Daarnaast besteedt de Groep aandacht aan de herdefiniëring van indicatoren en meetparameters die voldoen aan de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen. De benadering is gebaseerd op vier acties, zoals te zien in de afbeelding.

 

Bovendien ondersteunt en promoot Ferrero, via zijn FER-Way project, de ontwikkeling van een circulaire economie, een economie die is opgezet om zichzelf te regenereren, en die het traditionele lineaire consumptiemodel vervangt.

Voor dit doel is de Groep begonnen met anders te gaan denken over het beheer van een aantal van haar talrijke resources, met name voedselingrediënten, energie en verpakkingsmaterialen, namelijk als “cycli” in plaats van conventionele lineaire toeleveringsketens.

DE BIJDRAGE VAN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE AAN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

In de afgelopen 150 jaar heeft de wereldeconomie een lineair productie- en consumptiepad gevolgd, waardoor er een steeds grotere vraag naar natuurlijke hulpbronnen ontstond. Gezien de verwachtingen voor de groei van de wereldbevolking is het van cruciaal belang om onze manier van denken, en dus van produceren en consumeren, te veranderen. 
Daarom wordt het traditionele lineaire consumptiemodel vervangen door een circulair economisch model, een economie die is opgezet om zichzelf te regenereren.

Om de principes van de circulaire economie in te bedden in haar activiteiten, is de Groep begonnen met anders te gaan denken over het beheer van een aantal van haar talrijke hulpbronnen - voedselingrediënten, energie en verpakkingsmaterialen, namelijk als “cycli” in plaats van conventionele lineaire toeleveringsketens.
 • GRONDSTOFFEN

  Eén van de belangrijkste grondstoffen die Ferrero in haar producten gebruikt, is de hazelnoot. Met de doppen als bijproduct. Om deze bijproducten niet te hoeven weg te gooien, is het Eco°Paper-project opgezet.

 • ONTWERP

  De milieu-impact van een product of service wordt bepaald tijdens de ontwerpfase, omdat de volledige levenscyclus van het product verbonden is met het ontwerp zelf. Eén van de acties op dit vlak is de modernisering van de koeltunnellijn in de fabriek in Canada.

 • PRODUCTIE

  De Groep is al een flink aantal jaren actief op het gebied van onderzoek, onder andere via met Europees geld gefinancierde projecten. Dit onderzoek is gericht op het produceren van energie en nieuwe verpakkingsmaterialen door het gebruik van bijproducten van voedsel uit de eigen fabrieken en van andere soorten biomassa die niet tot haar directe toeleveringsketen behoren. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met het Sibafeq-project.

 • CONSUMPTIE

  In de afgelopen jaren heeft Ferrero geprobeerd haar betrokkenheid via educatieve activiteiten te promoten, zowel op het gebied van de consumptie (portiegrootte) en het correct weggooien van de verpakking van haar producten. Het "eindgebruik"-etiket werd gecreëerd om consumenten te helpen bij het correct scheiden en weggooien van verpakkingen, nadat de producten zijn gegeten.

 • AFVAL

  Veel van de materialen, die voorheen alleen maar werden gezien als producten die moesten worden afgevoerd en weggegooid, zijn nu onderdeel van een cirkel en worden beschouwd als “product”. Met dit doel werd in het boekjaar 2012/2013 het SPE (Scraps of the Packaging Evolution)-project gestart in de belangrijkste Europese fabrieken.

FERRERO4FUTURE (FERRERO FOR FUTURE)


In de context van het FER-Way-project werd het Ferrero4Future Framework gecreëerd: vier actieterreinen waarmee de Ferrero Groep zichzelf in de richting van een duurzamere toekomst stuurt. 

Efficiënt gebruik van hulpbronnen
Hulpbronnen zijn een kostbaar goed voor Ferrero en het is belangrijk om deze verantwoordelijk te gebruiken. Bijvoorbeeld water, energie en verpakkingsmaterialen, die slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn. Daarom is Ferrero bezig om het gebruik ervan in de productieketen van haar producten terug te dringen. 

Emissies
De Groep wil groeien als een bedrijf met weinig emissies. Daarom meet en beheert het zijn CO2-voetafdruk om de impact te verminderen. Hierbij richt de Groep zich op technologische innovatie en samenwerking en concentreert zich niet alleen op de impact van het bedrijf, maar ook op de impact van de totale waardeketen.

Afvalbeheer
Voor het verminderen van de hoeveelheid geproduceerd afval op de productiefaciliteiten, zijn de twee belangrijkste interventiegebieden een reductie in absolute termen en de terugwinningsindex van 95%. Dit is in lijn met het beleid van de Groep voor de algemene vermindering van afval en het betere beheer van de productieketen, en in overeenstemming met de standpunten van de Europese Unie om de hoeveelheid teruggewonnen afval te vergroten.

Bescherming van het natuurlijk ecosysteem 
De zakelijke activiteiten van de Ferrero Groep, als onderdeel van het mondiale ecosysteem, kunnen een impact genereren via de directe activiteiten of langs de hele toeleveringsketen. Het is erg belangrijk om - na identificatie van de elementen van het ecosysteem - deze actief te behouden. Met name voor een levensmiddelenbedrijf als Ferrero zijn biodiversiteit, ontbossing en het gebruik van de bodem zeker belangrijke aspecten.