22-12-2015

Vierde voortgangsverslag implementatie Palmoliehandvest Ferrero

Inleiding

Palmolie staat volop in de belangstelling vanwege de sociale en milieu-effecten die de productie ervan veroorzaakt.
Sommige actoren in de sector ondernemen echter actie om het hele scala van problemen waarmee de palmolieproductie te maken heeft, aan te pakken.
Bij Ferrero hebben we in november 2013 ons Palmoliehandvest gelanceerd om de palmolieproductie volgens verantwoordelijke praktijken te laten plaatsvinden waardoor High Carbon Stock bos en belangrijke habitats (High Conservation Value gebieden en veengronden) worden beschermd en bewaard en de mensenrechten worden gerespecteerd.
Om dit te kunnen bereiken, is het van fundamenteel belang om te weten waar de palmolie vandaan komt zodat we kunnen bepalen waar er verbetering nodig is. We vinden het belangrijk dat we onze consumenten kunnen garanderen dat de palmolie in onze producten niet bijdraagt aan ontbossing of de uitbuiting van gemeenschappen en arbeiders. Daarom werkt Ferrero samen met haar partner, TFT, om volledige traceerbaarheid te bereiken naar de palmolieplantages waar onze olie vandaan komt. Dit houdt in dat we iedere actor in de toeleveringsketen hebben geïdentificeerd, tot en met de plantages die de Fresh Fruit Bunches kweken waaruit de palmolie die in onze producten wordt gebruikt, wordt geperst en verder verwerkt.
Samen met TFT hebben we de prestaties van onze leveranciers geëvalueerd in lijn met ons Handvest. Na deze evaluatie is er een actieplan afgesproken met iedere leverancier om de conformering van hun praktijken met ons Handvest te ondersteunen.
Een verdere stap voorwaarts op onze reis naar verantwoordelijke palmolie was ons lidmaatschap van de Palm Oil Innovation Group (POIG) in november 2015. De POIG bindt niet-gouvernementele organisaties, consumentenbedrijven en producenten van palmolie aan een uitgebreid actieplan via nieuwe bedrijfspraktijken waarin wilde dieren, bossen en veengronden worden beschermd, en de aantasting van lokale gemeenschappen en arbeiders wordt voorkomen.

Traceerbaarheid naar de plantages – de bron van Ferrero’s palmolie

In 2015 bereikte Ferrero haar doel om 100% van de palmolievolumes te certificeren als gesegregeerd door de RSPO, evenals de volledige toeleveringsketen en productielijn. Dit garandeert dat 100% van de palmolie die in onze producten wordt gebruikt, afkomstig is van RSPO-gecertificeerde palmplantages.
In lijn met het doel van ons Handvest om onze toeleveringsketen beter te begrijpen en dientengevolge de bossen en mensenrechten te beschermen, hebben we samengewerkt met TFT om in contact te treden met onze leveranciers en zichtbaarheid te creëren van de palmoliefabrieken en de plantages waarvan we onze olie betrekken. De eerste stap in dit proces van grotere zichtbaarheid is volledige traceerbaarheid. Op dit moment (december 2015) hebben we een traceerbaarheid bereikt van 99,5% naar de plantages vanwaar we onze palmolie betrekken. De traceerbaarheid naar de plantages houdt in dat we de namen kennen van de plantages en de moederbedrijven die hen beheren, evenals hun GPS-coördinaten.
Volgens onze huidige informatie is 99,5% van onze palmolietoevoer afkomstig van 63 fabrieken en 301 plantages die zich bevinden in: West-Maleisië (75,87% van de totale volumes), Papoea-Nieuw-Guinea (18,17%), Oost-Maleisië (3,67%), Brazilië (1,2%), Indonesië (0,91%), Guatemala (0,1%) en de Salomonseilanden (0,08%). Volgens onze analyse is 6,34% van de palmolievolumes die we kopen afkomstig van circa 20.941 kleine boerenbedrijven of kleine boeren.

Het Handvest: een uitgebreid hulpmiddel om aan alle uitdagingen het hoofd te bieden

We zijn al sinds 2005 bezig met het werken aan een verantwoordelijke toelevering van palmolie. Op dat moment betrof onze eerste strategie het betrekken van door de RSPO als gesegregeerd gecertificeerde palmolie. Hoewel we dit doel van 100% door de RSPO als gesegregeerd gecertificeerde palmolie al in 2015 bereikten, zijn we daar niet opgehouden. Sinds november 2013 is onze inzet verder gegaan dan het certificeringsplan via ons Palmoliehandvest, waarin Principes worden opgesomd die zijn gebaseerd op het respecteren van mensenrechten en de bescherming van bossen waarvan we verwachten dat onze leveranciers eraan voldoen. We zijn eveneens lid geworden van TFT, een mondiale non-profit organisatie, wiens rol het is om ons te ondersteunen bij het implementeren van onze inzet ter plekke.
Toen we ons eenmaal bewust waren van de oorsprong van de palmolie die we aankochten, konden we samen met TFT bureau-evaluaties uitvoeren van de prestaties van geïdentificeerde plantagebedrijven met betrekking tot de bescherming van bossen, het beheer van veengronden en andere milieu- en sociale factoren. Dit heeft geholpen bij het identificeren van leveranciers waar we als eerste mee in contact moeten treden - de leveranciers die potentieel extra ondersteuning nodig hebben om de lacunes met ons Handvest te dichten.
We zijn begonnen in de plantages waarvan we onze olie betrekken om onze consumenten te garanderen dat de palmolie in onze producten niet bijdraagt aan ontbossing of de uitbuiting van gemeenschappen en arbeiders.
In 2014 zijn onze teams, met steun van TFT, begonnen met het bezoeken van fabrieken die prioriteit hadden gekregen en zijn onze teams begonnen met het uitvoeren van documentatieverificatie en veldbezoeken in de leverende plantages, met vier leveranciersgroepbedrijven in West-Maleisië (goed voor 75,49% van onze palmolieleveranties). Aan het eind van elk bezoek werd er een ontmoeting georganiseerd met de leveranciers om ze op de hoogte te stellen van eventuele problemen die waren aangetroffen met betrekking tot ons Handvest, en om een tijdgebonden actieplan met iedere kweker vast te stellen en te bespreken.

De praktijken van onze leveranciers verbeteren - opvolgen van de veldbezoeken

In 2015 volgden Ferrero en TFT het actieplan op en het bleek dat drie van de vier leveranciers aanzienlijke maatregelen hadden genomen om de problemen die in 2014 waren aangetroffen aan te pakken, zoals het uitvoeren van HCS-assessment, het stoppen van afbranden, het evalueren van de omstandigheden van arbeiders, het verstrekken van drinkwater aan arbeiders, het verbeteren van klachtenprocedures en het ontwikkelen van verantwoordelijk palmoliebeleid op groepsniveau.
Er zijn verdere besprekingen uitgevoerd met de vierde leverancier om de prioriteiten in het actieplan binnen een vastgestelde deadline af te ronden. Gezien de relevantie en gevoeligheid van de ter sprake gebrachte onderwerpen zijn er voor 2016 maandelijkse bijeenkomsten gepland zodat men nauw kan blijven samenwerken aan verbeteringen en om ondersteuning te kunnen bieden.
Samengevat, Ferrero's leveringsketen kan op dit moment in essentie worden beïnvloed door slechte werkomstandigheden en ongepaste praktijken van kleine boeren. Door de complexiteit van deze kwesties is er niet één passende oplossing voorhanden. Ferrero zal contact houden met de leveranciers om te werken in de richting van langdurige oplossingen.
Naast West-Maleisië zijn er dit jaar bureau-evaluaties uitgevoerd voor Indonesië, Oost-Maleisië, Guatemala en PNG. De conclusie was dat er geen veldbezoeken nodig zijn voordat het Verificatieprotocol wordt gelanceerd. Dit is een monitoringsysteem dat specifiek is ontworpen om rekening te houden met de algemene zwakheden in onze leveringsketen en in de palmoliesector.

Het Ferrero-protocol – verificatie van de implementatie van het Handvest

In de afgelopen twee jaar van samenwerking met TFT zijn er verschillende lagen van complexiteit naar voren gekomen met betrekking tot de implementatie van ons Handvest, die afhankelijk is van de leveranciers. Dit handvest biedt Ferrero een degelijke tool om onze leveranciers te sturen om betere praktijken uit te voeren.
De verbetering van het zicht van Ferrero op de prestaties van de toeleveringsketen sinds de publicatie van het Handvest stelt ons in staat om een verdere stap te nemen in onze reis op weg naar verantwoordelijke palmolie.
Teneinde verder te garanderen dat de implementatie van ons handvest robuust en geloofwaardig is, heeft Ferrero, met de steun van TFT, een Verificatieprotocol ontwikkeld, waarin het systeem wordt beschreven dat Ferrero implementeert om de naleving van de Principes van het Handvest te bewaken binnen onze volledige leveringsketen.
Zodra het protocol volledig is geïmplementeerd, zal Ferrero de bevindingen communiceren.
Daarnaast is er een auditingbureau ingehuurd - als externe verificatie-instantie - om de implementatie van het Protocol en de gecommuniceerde informatie te valideren (resultaat, implementatie etc).
Tot op heden hebben we dit document aan al onze leveranciers gepresenteerd in één-op-één bijeenkomsten en het met internationale NGO's gedeeld om hun feedback te krijgen.
Het is ons doel om alle feedback te verzamelen en in overweging te nemen en vervolgens het Verificatieprotocol te lanceren in het eerste kwartaal van 2016.
De eerste stappen omvatten het toetsen van de verschillende monitoringmethoden voor elk van de principes van het Handvest en het bouwen van een uitgebreide communicatietool om onze activiteiten ter plekke transparant te maken.

Kleine boeren ondersteunen voor een beter levensonderhoud en verantwoordelijke praktijken

Eén van de pijlers van het Palmoliehandvest is het opnemen van kleine boeren in onze toeleveringsketens. In de palmoliesector zijn die goed voor circa 40% van de beplante hectaren, maar ze worden niet altijd geïntegreerd in de marktwaardeketen, hoofdzakelijk wanneer die door RSPO gecertificeerd is als gesegregeerd. Certificering is inderdaad lastig en niet altijd winstgevend voor kleine boeren. Daarnaast zorgt het koppelen van verschillende kleine boeren aan formele markten voor uitdagingen. In het bijzonder grotere plantages zijn reeds lang bezig met het proberen de efficiency te verbeteren en de kosten te minimaliseren door hun leverancierskring te vereenvoudigen en te standaardiseren - waardoor kansen voor kleine boeren vaak afnemen.
Samen met TFT werkt Ferrero aan het lanceren van het Ruraliteitsinitiatief, dat zich richt op de culturele, ecologische en logistieke diversiteit van het werk van kleine boeren, om hen zo ondersteuning op maat te bieden zodat ze deel kunnen gaan uitmaken van de markt en hun veerkracht kunnen verbeteren.

In 2015 hebben we samen met onze directe leverancier ISF en TFT gewerkt aan het identificeren en in contact treden met potentiële gemeenschappen binnen onze toeleveringsketen zodat ze deel kunnen gaan uitmaken van het initiatief. Op dit moment zijn er al drie bijeenkomsten gehouden in West-Maleisië om de benadering te presenteren en te bespreken. In 2016 blijft Ferrero dit werk met onze leveranciers voortzetten zodat een dergelijk initiatief kan worden gelanceerd.

POIG-lidmaatschap - de lat hoger leggen

Een jaar nadat Ferrero ondersteuner werd van de POIG (Palm Oil Innovation Group), is Ferrero in november 2015 lid geworden van de organisatie.
De POIG brengt ecologische en sociale NGO's, palmoliebedrijven en merken samen om de grenzen van de huidige RSPO-vereisten te verleggen door het vaststellen van nieuwe zakenpraktijken in de palmoliesector die een einde maken aan de ontbossing, het afbranden en ontwikkelen van veengronden en grove schendingen van arbeids- en mensenrechten.
Ferrero deelt de waarden en visie van de POIG en dit heeft ertoe geleid dat we ons blijven scharen achter het innovatieve programma van de POIG voor het beschermen van bossen en gemeenschappen en de rechten van arbeiders in de hele palmolietoeleveringsketen.
Binnen een kader dat wordt gekenmerkt door een groot aantal initiatieven en beloften om de ontbossing een halt toe te roepen, vertegenwoordigt de POIG een uitgebreid, geloofwaardig en samenwerkend initiatief dat zich richt op het hele scala van uitdagingen waar de palmoliesector mee te maken heeft.


Meer informatie:
• Ferrero eerste voortgangsverslag implementatie Palmoliehandvest Ferrero
• Ferrero tweede voortgangsverslag implementatie Palmoliehandvest Ferrero
• Ferrero derde voortgangsverslag implementatie Palmoliehandvest Ferrero
www.tft-earth.org

FAQ

1. Wat zijn de belangrijkste feiten over palmolie?
• Palmolie en palmpittenolie vertegenwoordigen 32% van de mondiale productie van plantaardige olie.
• Jaarlijks wordt er 56,5 miljoen ton palmolie geproduceerd. – (Oil World 2014)
• Eén palmboom produceert ieder jaar 40 kilogram palmolie.
• Eén hectare oliepalmbomen kan gemiddeld 3,7 ton olie per jaar produceren.
• De oliepalmproductie is wereldwijd goed voor 6% van al het gecultiveerde land voor plantaardige oliën, maar heeft de hoogste opbrengst en produceert 32% van alle oliën en vetten.
• Indonesië en Maleisië leveren 85% van de palmolie die wereldwijd wordt gebruikt.
• In Indonesië en Maleisië samen voorzien circa 4,5 miljoen mensen in hun levensonderhoud door palmolie.
• Het gebruik van palmolie in menselijke voeding gaat al 10.000 jaar terug.
Bron: www.palmoilandfood.eu/en

2. Wat zijn de mijlpalen van Ferrero met betrekking tot verantwoordelijke palmolie?
2005 – januari – Ferrero wordt lid van de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
2013 – november – Ferrero lanceert het Palmoliehandvest en wordt lid van The Forest Trust.
2014 – mei – Ferrero publiceert het eerste voortgangsverslag over de implementatie van het Handvest
2014 – november – Ferrero zegt haar steun toe aan de Palm Oil Innovation Group (POIG).
2014 – november – Ferrero erkent een aantal resterende problemen in de plantages vanwaar het de olie betrekt en komt een actieplan overeen met haar leveranciers.
2015 – januari – alle Ferrero producten wereldwijd zijn RSPO gecertificeerd onder de Gesegregeerde toeleveringsketen – dit houdt in dat ze fysiek duurzame palmolie bevatten die gecertificeerd gesegregeerd is.
2015 – april – Ferrero schaart zich achter de High Carbon Stock (HCS) Approach, de toolkit voor het identificeren van tropische bossen voor behoud en gedegradeerde gronden voor de potentiële ontwikkeling van plantages.
2015 – oktober – Ferrero kent de fabrieken en gerelateerde plantages van oorsprong voor 99,5% van de palmolieproducten die het koopt.
2015 – november – Ferrero wordt lid van de Palm Oil Innovation Group (POIG).
2015 – december – Ferrero deelt haar Palmoliehandvest Verificatieprotocol met leveranciers en NGO's

3. Bevatten de Ferrero-producten gecertificeerde palmolie?
Ja, Ferrero-producten bevatten alleen duurzame palmolie, 100% door RSPO gecertificeerd als gesegregeerd sinds januari 2015.
Dit houdt in dat de palmolie die in Ferrero-producten wordt gebruikt in de hele toeleveringsketen apart wordt gehouden van conventionele palmolie. Ferrero-producten bevatten dus fysiek gecertificeerde duurzame palmolie.
“In het bereiken van de doelstelling van 100% gecertificeerde gesegregeerde duurzame palmolie binnen de context van de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) heeft Ferrero aangetoond dat het zich inzet voor het behoud van tropische bossen" aldus Richard Holland, directeur van het Markttransformatie-initiatief van het WWF.

4. Waarom gebruikt Ferrero palmolie?
Palmolie wordt, samen met andere met zorg geselecteerde ingrediënten, om drie redenen in verschillende van onze-Ferrero producten gebruikt:
• De aanwezigheid van palmolie kan in verschillende hoeveelheden worden aangepast aan de vereisten van ieder recept, aangezien sommige recepten een romiger vulling vereisen, andere een knapperige textuur, terwijl voor sommige andere beide nodig is, en dit - wat echt belangrijk is - zonder gebruik te moeten maken van het hydrogeneringsproces, waarmee “transvetten” worden geproduceerd die door autoriteiten en de wetenschappelijke wereld als bijzonder schadelijk voor de gezondheid worden gezien.
• Het draagt bij aan het evenwicht tussen de andere ingrediënten (zoals hazelnoten en amandelen) en versterkt hun smaak, aangezien het reuk- en smaakloos is na het raffinageproces.
• Het helpt de unieke smaak van Ferrero-producten gedurende de hele houdbaarheidsduur te bewaren, door de hogere stabiliteit ten opzichte van oxidatie in vergelijking met andere plantaardige oliën.