19-11-2014

Voortgangsverslag implementatie Palmoliehandvest Ferrero - Nov 2014

Een jaar na de lancering van het Ferrero Palmoliehandvest stellen we verheugd het tweede voortgangsverslag voor. Daarin lichten we toe hoe we onze leveranciers ondersteunen bij de implementatie van het handvest in onze toeleveringsketen.

De route naar ons Handvest
Ferrero investeert al jaren in gesegregeerde, gecertificeerde palmolie. Aan de hand van een solide, publiek beschikbaar implementatieplan met concrete deadlines heeft Ferrero samen met zijn leveranciers intensief gewerkt aan een wereldwijd beleid voor de verantwoorde inkoop van traceerbare palmolie, in overeenstemming met het RSPO-principe van de gescheiden toeleveringsketen. Deze ambitieuze keuze vloeit voort uit de wens van Ferrero om direct contact te hebben met zijn leveranciers. Zo creëren we een transparant beeld van de toeleveringsketen en weten we precies waar de aangekochte palmolie vandaan komt.

Hierdoor hebben we enkele garanties dat de plantages waar we onze palmolie aankopen voldoen aan specifieke criteria. Het heeft ons ook geholpen onze positie als vooruitstrevend, betrouwbaar voedingsbedrijf te verstevigen.
Sinds december 2013 wordt wereldwijd Nutella verkocht die is gemaakt van 100% gesegregeerde, RSPO-gecertificeerde palmolie. Sinds september 2014 worden alle Ferrero-producten in de EU en Australië ook vervaardigd van 100% gesegregeerde RSPO-gecertificeerde palmolie. Tegen eind 2014 zullen alle producten van Ferrero palmolie bevatten die 100% gesegregeerd en door de RSPO gecertificeerd is.

Echter, we hebben de wens gehad “voorbij certificering” te gaan teneinde:
1- Tot de plantage in kaart te brengen (map back to plantation). Certificering biedt weliswaar de garantie dat de palmolie afkomstig is van een gecertificeerde plantage, maar het traceert niet terug naar elke afzonderlijke plantage.
2- Volledige zekerheid te hebben dat de palmolie die we aankopen ontbossingsvrij (deforestation-free) wordt geproduceerd met respect voor werknemers en lokale gemeenschappen, en dat kleine boeren erbij betrokken worden.
Daarom hebben we in november 2013 een eigen Handvest gelanceerd voor de verantwoorde aankoop van gecertificeerde palmolie. Dat Palmoliehandvest omvat tien criteria die in acht moeten worden genomen om de bovenvermelde doelstellingen te realiseren.
De totstandkoming van ons Handvest is er een van samenwerking: een jaar geleden zijn we lid geworden van de wereldwijde non-profitorganisatie TFT, wiens teams ons werk in het veld ondersteunen.
Sinds november 2013 organiseren we ook één-op-één bijeenkomsten met onze leveranciers om hen te helpen bij de implementatie van het Handvest.

Traceerbaarheid
Voor Ferrero is traceerbaarheid cruciaal om verandering te realiseren en ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen te formuleren. Zo kunnen we praktijken ter plaatse controleren en onze leveranciers helpen verbeteringen door te voeren die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de bepalingen in ons Handvest. Op basis van de traceerbaarheid die door certificering mogelijk wordt gemaakt, hebben onze teams samen met TFT stappen gezet om onze volledige palmolietoeleveringsketen in kaart te brengen, inclusief het opstellen van een overzicht van alle fabrieken (mills) en plantages waar we onze palmolie aankopen. Door deze inspanningen zijn we erin geslaagd op dit moment 92% van de palmolie die we vandaag aankopen te traceren tot de plantages.
Het leveranciersbestand dat vermeld stond in ons laatste voortgangsverslag van mei 2014 wordt op dit moment geüpdatet: Ferrero werkt samen met 37 fabrieken en 184 plantages in Maleisië, Papoea-Nieuw-Guinea en Brazilië.

Implementatie van ons Handvest: belangrijkste uitkomsten van onze bezoeken om praktijken van leveranciers te controleren
Op basis van gegevens over de plantages hebben we de praktijken van geïdentificeerde plantagebedrijven gecontroleerd met betrekking tot bosbescherming, turfgronden en andere milieu- en sociale factoren. Zo konden we identificeren welke leveranciers en plantages we eerst moesten bezoeken, met name de leveranciers en plantages die mogelijk behoefte hebben aan extra ondersteuning om te voldoen aan de bepalingen in ons Palmoliehandvest.
Onze teams trokken in samenwerking met TFT eerst naar vier toeleveringsbedrijven op het Maleisisch schiereiland (waar we 73% van onze palmolie aankopen). Ze bezochten fabrieken en plantages, voerden controles uit en verifieerden gegevens. Aan het einde van elk bezoek kregen de leveranciers de nodige feedback: ze kregen te horen welke bepalingen van het Handvest niet werden nageleefd, en er werd een actieplan met concrete deadlines opgesteld dat werd besproken met de teler in kwestie. Deze constructieve dialoog moet leveranciers ertoe aanzetten binnen de overeengekomen termijn te voldoen aan de voorwaarden van het actieplan.

Het doet ons veel genoegen te kunnen melden dat we geen ernstige inbreuken op het Handvest hebben vastgesteld in de gebieden waar we palmolie aankopen. Uit de resultaten van onze bezoeken bleek wel dat bepaalde punten moesten worden aangepakt. Het ging daarbij vooral om de praktijken van kleine boeren, het betrekken van kleine boeren en het gebruik van het bestrijdingsmiddel paraquat. We bespreken die problemen met de telers en gaan op zoek naar een pragmatische oplossing om elk punt te adresseren.

Naar een transformatie in onze toeleveringsketen
Bovenvermelde punten hebben onze beslissing extra kracht bijgezet om een industrie brede transformatie te ondersteunen. We vragen dan ook aan al onze leveranciers om hun eigen beleid af te stemmen op de criteria in ons Handvest. We zijn tot de vaststelling gekomen dat alleen door de combinatie van de inspanningen van die bedrijven die in dezelfde richting evolueren als Ferrero, door de ondersteuning van TFT en de inzet van verschillende ngo’s, dat telers zich bewust worden van de globale verschuiving naar een duurzaam beleid dat traceerbaarheid vereist, ontbossing tegengaat (No Deforestation) en uitbuiting bestrijdt (No Exploitation). De reactie van de telers op dat marktsignaal is bemoedigend en we zijn ervan overtuigd dat ze alles op alles zullen zetten om het gestelde doel te verwezenlijken.

Volgende stappen
Bovenop de al ondernomen stappen (de inzet van onze leveranciers, de doorvoering van betere praktijken, de uitwerking van een groepsbeleid), erkennen we dat we een verificatie-instrument moeten ontwikkelen om onze klanten en stakeholders te overtuigen van de deugdelijkheid van ons Palmoliehandvest en de implementatie ervan. Ons Handvest gaat inderdaad een stap verder dan certificering. We zullen dan ook alles in het werk stellen om te garanderen dat onze leveranciers voldoen aan de criteria in het Handvest en op een transparante manier communiceren over de vorderingen die we maken.
Door het handvest verbinden we ons er ook toe meer kleine boeren op te nemen in onze toeleveringsketen. Zo kunnen we deze kleine telers beter helpen in hun levensonderhoud te voorzien. We werken dan ook aan een aanpassing van ons beleid, zodat meer kleine boeren deel kunnen uitmaken van onze toeleveringsketen. In ons volgende verslag geven we een overzicht van de vooruitgang die we op dat vlak hebben geboekt.

Meer informatie:
Ferrero’s eerste voortgangsverslag met betrekking tot de implementatie van het Palmoliehandvest – mei 2014
Neem ook een kijkje op www.tft-forests.org