Goede ideeën 
laten de wereld draaien

VERSLAG 2016

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FERRERO


Met “toegevoegde waarde” bedoelen we de economische waarde die door de Groep wordt gegenereerd. De “Netto toegevoegde waarde*” staat voor de economische waarde die tijdens de rapportageperiode wordt gegenereerd, na aftrek van afschrijvingen en bedrijfskosten, inclusief betalingen aan leveranciers (voornamelijk voor grondstoffen en diensten).
In het boekjaar 2015/2016 bedroeg de door de Ferrero Groep gegenereerde nettovermogenswaarde 2.875 miljoen euro.

Zoals geïllustreerd in de onderstaande tabel wordt de netto toegevoegde waarde van Ferrero voor deze periode in dit mvo-verslag op verschillende manieren toebedeeld aan diverse interne en externe stakeholders. 

Het onderdeel “Personeelszaken” omvat alle soorten salarissen en beloningen voor het door werknemers uitgevoerde werk, waaronder maatschappelijke en welzijnsbijdragen van de Groep. 
Het onderdeel “Kapitaalvergoeding” omvat de distributie en de betaling van de nettowinst in het rapportagejaar en de erkenning van de lopende rente. 
Het onderdeel “Publieke sector” vertegenwoordigt het bedrag dat de Groep moet betalen aan publieke instellingen, zoals vennootschapsbelasting en andere contributies die rechtstreeks verband houden met de activa van het bedrijf, met uitzondering van belastingen en en bijkomende kosten gerelateerd aan werkzaamheden (heffingen en invoerrechten). 
Het onderdeel “Gemeenschap” omvat donaties, giften en investeringen in maatschappelijke projecten en samenwerkingsverbanden met universiteiten en onderzoekscentra. Het onderdeel “Bedrijfssystemen” vertegenwoordigt de economische waarde binnen de Groep, d.w.z. het verschil tussen de gegenereerde economische waarde en de gedistribueerde economische waarde.