Ludzie to nasz
największy kapitał

RAPORT 2016

STAŁY WZROST NA ŚWIECIE

Wg stanu na dzień 31 sierpnia 2016r. dokładna liczba pracowników Ferrero wynosiła 40.351.
W skład tej liczby wchodziło  32.990  pracowników etatowych, plus 13 osób zatrudniowych w Fundacji Piery, Pietra i Giovanniego Ferrero, którzy łącznie stanowili grupę 33.003 pracowników etatowych. Należy do nich doliczyć także 7.348
pracowników zewnętrznych, współpracujących ze spółkami Grupy.

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI

W stosunku do roku poprzedniego liczba kobiet zatrudnionych na wyższych stanowiskach kierowniczych zwiększyła się.

STRUKTURA WIEKOWA PRACOWNIKÓW FERRERO

Zatrudnienie w Grupie w podziale na wiek i płeć, wg stanu na dzień 31.08.2016

OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy zajmowała w roku 2015/2016 centralne miejsce w systemie wartości Ferrero. Dlatego też Grupa podejmuje liczne starania, by chronić bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników, podwykonawców, gości i wszelkich innych osób, które wkraczają w strefę jej wpływu.

Ferrero wierzy w znaczenie, jakie ma promowanie i wspieranie trwałej i efektywnej kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy jako warunek poprawy osiąganych wyników. Dlatego też szczególną uwagę przykłada się do działań edukacyjnych i podejścia aktywnie angażującego jak największą liczbę osób. Ponadto Ferrero promuje bezpieczne i pro-zdrowotne postawy także w życiu prywatnym - w domu i w czasie wolnym.

Firma przestrzega wszystkich wymogów, stanowionych przez przepisy prawa, mające zastosowanie w krajach, w których działa, jak również bardziej restrykcyjnych wymogów, które sama opracowała i przyjęła. Wskazanie zagrożeń, ocena ryzyka i jego kontrola to elementy, które muszą być brane pod uwagę już na etapie projektowania urządzeń, a później we wszelkich procesach, które odbywają się w miejscu pracy. Ponadto są one stale aktualizowane. 

W trakcie roku 2015/2016 Ferrero kontynuowało działania w zakresie koordynacji i propagowania dobrych wzorców dotyczących BHP.

SZKOLENIA I ROZWÓJ

W roku 2015/2016 Ferrero University pracowało nad ofertą szkoleń o zasięgu globalnym, która mogłaby skutecznie wspierać jednostki biznesowe w podejmowanych przez nie wyzwaniach, zgodnie z tym, co zapisano w średnioterminowym strategicznym planie firmy. Koncepcja oferty szkoleń opiera się na strukturze Ferrero University, dzielącej się na 4 filary nauki (Learning pillars):

•  WELCOME TO FERRERO!
•  FERRERO LEADERS
•  FERRERO KNOW-HOW ACADEMIES
•  FERRERO LOCAL TRAINING & LEARNING SYSTEMS

 

KOLEJNE ZAMIERZENIA DO ROKU 2020

Celem Grupy Ferrero jest zwiększenie konkurencyjności i umocnienie reputacji firmy jako pracodawcy. Różnorodność naszych pracowników to nasz główny atut w tym zakresie. Grupa, poprzez swoje działy HR, będzie w związku z tym dążyła do zapewnienia wdrażania polityki równych szans na całym świecie.  
Zostanie opracowany kompletny zestaw kompetencji, a także doceniany będzie indywidualny wkład każdego pracownika.  

W myśl tych założeń Grupa opracowała nowe cele, jakie zamierza zrealizować do roku 2020:
•5-procentowy wzrost liczby kobiet zajmujących stanowiska kierownicze (na najwyższym szczeblu) w porównaniu do stanu na 31 sierpnia 2015r.;
• rozpoczęcie od roku 2016/2017 partnerstw ze szkołami biznesowymi, polegających na opracowaniu konkretnych programów dla kobiet-menadżerów;
Ferrero University: opracowanie od roku 2016/2017 aktywności szkoleniowych związanych z „Mentalnością globalną i Różnorodnością”, ukazujących i budujących świadomość tego tematu na wszystkich szczeblach naszej organizacji.