By, dzięki pracy, ludzie mogli stawać się kowalami własnego losu.

RAPORT 2016

PROJEKT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MICHELE FERRERO

Zakłady działajace w ramach Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero to przedsięwzięcia oparte na w pełni biznesowej koncepcji, czyli dążące do wygenerowania zysków. Jednak mają one także drugą duszę, „społeczną”, która przejawia się pragnieniem tworzenia miejsc pracy w słabo rozwiniętych częściach świata.

Ponadto, niezależnie od dodatnich bądź ujemnych wyników finansowych, przedsiębiorstwa te podejmują projekty o charakterze socjalnym i charytatywnym mają na celu ochronę zdrowia i promocję edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży zamieszkującej te tereny.

Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero działa od 2005r. w Kamerunie (Yaoundé), od 2006r. w RPA (Walkerville/Midvaal i Gauteng) oraz od 2007r. w Indiach (Baramati/Pune i Maharashtra).

ZATRUDNIENIE W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MICHELE FERRERO

MISJA PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MICHELE FERRERO

TWORZENIE MIEJSC PRACY

W dążeniu do realizacji tego celu przedsiębiorstwa działające w ramach Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero nie tylko zapewniają pracownikom dochód, umożliwiający im utrzymanie siebie i swoich rodzin, ale też:
* pozwalają swoim pracownikom na zbudowanie poczucia godności, które daje im możliwość przejęcia kontroli nad swoim życiem;
* zapewniają im kształcenie zawodowe i możliwości wykorzystania posiadanych umiejętności;
* budują nowoczesną kulturę pracy w zakładzie przemysłowym.

Wraz z powstaniem zakładów produkcyjnych możliwość zarobku otrzymują także lokalni kooperanci. Poza tym do produkcji stosowane są najchętniej surowce lokalne – to kolejne źródło nowych miejsc pracy. Wszystko to razem tworzy pozytywny mechanizm, który nakręca rozwój gospodarczy i przyczynia się do podniesienia poziomu zasobności lokalnej społeczności.

PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM I CHARYTATYWNYM

Znalazły się wśród nich przebudowy i remonty szkół publicznych, przedszkoli i żłobków; wsparcie dla ośrodków zdrowia świadczących pomoc lekarską i opiekę nad dziećmi bez stałego miejsca zamieszkania; kursy przeznaczone dla młodzieży w zakresie edukacji na temat chorób zakaźnych.
Znalazły się wśród nich przebudowy i remonty szkół publicznych, przedszkoli i żłobków; wsparcie dla ośrodków zdrowia świadczących pomoc lekarską i opiekę nad dziećmi bez stałego miejsca zamieszkania; kursy przeznaczone dla młodzieży w zakresie edukacji na temat chorób zakaźnych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA SOCJALNE

Przedsiębiorstwa społeczne Ferrero wciąż kierują swoją uwagę w stronę projektów socjalnych i charytatywnych, wspierających edukację i zdrowie dzieci. Są to tego typu przedsięwzięcia, jak budowa i remont przedszkola i szkoły, które zostały rozpoczęte w Indiach, czy też Przedszkole im. Pietra Ferrero w Baramati - placówka o powierzchni 1000m2, mogąca pomieścić 120 dzieci. Z kolei w Kamerunie w Cité Verte, Yaoundé, przeprowadzony został remont szkoły, w ramach którego m.in. powstał nowy budynek.

UKOŃCZONE I TRWAJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA SOCJALNE

Lokalne jednostki Grupy, działające w ramach Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero, tworzą tzw. dedykowane fundusze socjalne, na które co roku przekazywane są określone środki pieniężne. Jest to procent od spodziewanej wartości rocznej produkcji danego zakładu. Fundusz jest zatem tworzony i wykorzystywany niezależnie od tego, czy zakład osiągnął zysk, czy też nie.

Taki dedykowany fundusz socjalny jest wykorzystywany - raz na trzy lata - na sfinansowanie wybranych projektów lub inicjatyw socjalnych, we współpracy z lokalnymi władzami.

Z pomocą Fundacji Ferrero, dysponującej obszernym doświadczeniem w zakresie działalności socjalnej i charytatywnej na rzecz dzieci, inicjatywy społeczne podejmowane przez zakłady wchodzące w skład Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero przyczyniają się do ochrony zdrowia, a także edukacyjnego i społecznego rozwoju dzieci i młodzieży w środowiskach, na terenie których działają.

KAMERUN


Niedawno zakończyła się realizacja projektu, którego celem było wsparcie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży przebywających na terenie obozu dla uchodźców w Gado-Badzere, w południowo-wschodniej części kraju, na granicy z Republiką Środkowoafrykańską. W obozie schronienie znalazły tysiące uciekinierów przed wojną toczącą się w Republice Środkowoafrykańskiej.

Wśród nich jest ponad tysiąc dzieci w wieku od 6 do 8 lat, które nie mają możliwości uczęszczania do szkoły.
Projekt realizowany był we współpracy z biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) z siedzibą w Genewie – specjalistyczną agendą ONZ, dwukrotnym laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. W ramach projektu wykorzystana została część obiektów powstałych na potrzeby Pawilonu Ferrero na Expo 2015 w Mediolanie (moduły mieszkalne), które zostały przekształcone w cztery klasy szkolne.

RPA


W pobliżu naszego południowoafrykańskiego zakładu powstanie przychodnia dla dzieci. Obecnie trwa proces uzyskiwania stosownych zezwoleń. Placówka zapewni opiekę dzieciom z lokalnej społeczności, a także dzieciom pracowników zakładu w Walkerville.

Do wykonania projektu zostaną częściowo wykorzystane elementy pawilonu Ferrero z EXPO 2015 (moduły mieszkalne). W ten sposób podniesiony zostanie także poziom obsługi zdrowotnej naszych pracowników.