Cele Grupy Ferrero
do roku 2020.

RAPORT 2016

Ludzie Planeta Zgodnie z planem Niezgodnie z planem

CELE

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności FSSC/ISO 22000 wszystkich zakładów produkcyjnych Grupy zakłady Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero - włączając też nowy zakład w Chinach

osiągnięty w styczniu 2017r.

Wzmocnienie działalności Fundacji Ferrero i Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero
Osiągnięty i dalej realizowany

Promocja inicjatyw wewnętrznych wspierających „kulturę różnorodności
Zobowiązanie odnowione do 2018r.

Wzrost o 5% liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych (w porównaniu do stanu z 31.08.2015)
Do roku 2020
Stałe wspieranie i rozwijanie programu Kinder+Sport poprzez rozszerzenie go na 30 krajów na całym świecie i skłonienie do aktywności 5 mln dzieci Do sierpnia 2018r.
100% kakao z certyfikatem zrównoważonego pochodzenia
Do roku 2020
100% oleju palmowego z certyfikatem zrównoważonego pochodzenia jako olej segregowany RSPO
Osiągnięty w grudniu 2014r.
100% rafinowanego cukru trzcinowego zrównoważonego pochodzenia
Do roku 2020
Wdrożenie planu identyfikowalności dla 100% orzechów laskowych
Do roku 2020
100% jaj od kur z chowu ściółkowego z poszanowaniem dobrostanu zwierząt
Osiągnięty we wrześniu 2014r.
Produkcja własna energii na poziomie 70% (zamiast 75%) zużycia energii elektrycznej wszystkich zakładów europejskich, z czego 18% (zamiast 25%) ze źródeł odnawialnych

Częściowo spełniony we wrześniu 2014r.

Certyfikacja Grupy wg normy ISO 50001 dla 17 zakładów działających w sierpniu 2014r. – z wyłączeniem zakładów Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero – ale włączając elektrownie
Do roku 2020
Wdrożenie globalnego planu działań w zakresie energii, zgodnie z lokalnym zapotrzebowaniem istniejących i przyszłych zakładów, dążącego do redukcji emisji
Do roku 2020
40% redukcja emisji CO2 z działalności produkcyjnej (w porównaniu z rokiem 2007)
Do roku 2020
30% redukcja emisji gazów cieplarnianych (w ekwiwalentach ton CO2) z transportu i przechowywania (w porównaniu z rokiem 2009)
Do roku 2020
Wykorzystywanie materiałów opakowaniowych ze źródeł odnawialnych (+10% w porównaniu z rokiem 2009)
Do roku 2020
100% dostaw tektury* wytworzonej z surowców pierwotnych zrównoważonego pochodzenia
Osiągnięty w grudniu 2014r.


100% dostaw papieru** wytworzonego z surowców pierwotnych zrównoważonego pochodzenia
Przedłużony do roku 2017
*Pod pojęciem tektury rozumie się materiały o gramaturze powyżej 225 g/m2.

** Pod pojęciem papieru rozumie się materiały o gramaturze poniżej 225 g/m2.