11-11-2013

Karta oleju palmowego

Ferrero wierzy, że ma do spełnienia istotną rolę w przekształceniu branży produkcji oleju palmowego w kierunku zrównoważonego rozwoju, co będzie miało korzystny wpływ na środowisko naturalne, a także społeczności zamieszkujące i pracujące przy produkcji oleju palmowego. Jesteśmy członkiem okrągłego stołu ds. zrównoważonego rozwoju produkcji oleju palmowego (Roundtable on Sustainable Palm Oil -RSPO) od 2005r. Bazując na dobrze skonstruowanym, publicznie dostępnym i określonym czasowo planie wdrożenia, współpracujemy z naszymi dostawcami w ramach ogólnoświatowej polityki zamówień na olej palmowy, spełniający wymogi identyfikowalności zgodnie z łańcuchem dostaw oleju segregowanego RSPO. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest 100% oleju segregowanego identyfikowalnego i certyfikowanego wg norm RSPO do końca 2014 roku, czyli mniej więcej o rok wcześniej niż pierwotnie zakładaliśmy.

Jednak odpowiedzialność Ferrero nie kończy się na zapewnieniu surowca certyfikowanego – to dopiero pierwszy krok w realizacji oczekiwań naszych pracowników i konsumentów. 

Dlatego postanowiliśmy wzmocnić nasze zobowiązanie do zapewnienia zrównoważone pochodzenia oleju palmowego. Tak powstała w Ferrero Karta Oleju palmowego, której głównym celem jest zapobieganie wycinaniu lasów i tworzenie optymalnej równowagi pomiędzy koniecznością zachowania środowiska naturalnego, potrzebami lokalnych społeczności, korzyścią ekonomiczną i wykonalnością. 

Jesteśmy zdeterminowani w dążeniu do tego, by nasi dostawcy oleju palmowego:
1. Dostarczali nam olej w pełni identyfikowalny (dotyczy to także drobnych rolników).
2. Nie wycinali lasów zasobnych w pierwiastek węgla.
3. Nie dokonywali wypalania roślinności na gruntach pod uprawę.
4. Nie adaptowali na uprawę torfowisk.
5. Chronili orangutany i inne zagrożone gatunki, zachowując obszary o wysokiej wartości przyrodniczej.
6. Podawali informacje na temat emitowanej przez siebie ilości gazów cieplarnianych.
7. Przestrzegali praw człowieka, w tym prawa do wolnej, uprzedniej i świadomej zgody ludności tubylczej i społeczności lokalnych. 
8. Uznawali, szanowali i wzmacniali prawa pracowników. 
9. Nie stosowali parakwatu. 
10. Aktywnie zwalczali korupcję. 

Jak zamierzamy zrealizować to zobowiązanie?
Ferrero uzgodniło ze swoimi dostawcami, że zapisy Karty oleju palmowego będą respektowane, a Ferrero wspomoże ich we wdrażaniu koniecznych zmian. Będziemy współpracować z parterami w postaci organizacji pozarządowych, w tym z TFT- The Forest Trus, w procesie oceny naszych dostawców, monitorowania ich postępów oraz publicznego raportowania zgodności z Kartą.

Harmonogram
Rozmowy z dostawcami rozpoczniemy niezwłocznie, jako że zależy nam, aby jak najszybciej, a najdalej do końca 2015 roku, mieć pewność, że przestrzegają oni zasad Karty. Wielu z nich już obecnie realizuje zasady Karty w swej produkcji.

Informowanie
Będziemy podawać przejrzyste i ogólnodostępne informacje z postępów w tym zakresie co pół roku.

Odwiedź także www.tft-forests.org