19-11-2014

Raport z postępów w zakresie oleju palmowego - listopad 2014

Rok po przyjęciu przez Ferrero Karty Oleju Palmowego miło nam przedstawić drugie sprawozdanie z wdrażania karty wśród naszych dostawców.

Jak powstała nasza Karta
Ferrero od wielu już lat inwestuje w segregowany certyfikowany olej palmowy. Bazując na dobrze skonstruowanym, publicznie dostępnym i określonym czasowo planie wdrożenia , współpracujemy z naszymi dostawcami w ramach ogólnoświatowej polityki zamówień na olej palmowy, spełniający wymogi identyfikowalności zgodnie z łańcuchem dostaw oleju segregowanego RSPO. Ta ambitna decyzja podyktowana była tym, że Ferrero pragnie mieć bezpośredni kontakt ze swoimi dostawcami, a tym samym posiadać całkowitą pewność co do pochodzenia kupowanego przez nas oleju palmowego.

To pozwoliło nam na uzyskanie konkretnych gwarancji przestrzegania wymogów przez plantacje, z których kupujemy olej palmowy. Pomogło także wzmocnić naszą pozycję jako postępowej i odpowiedzialnej firmy. 
Od grudnia 2013 roku Nutella sprzedawana na całym świecie zawiera 100% oleju palmowego certyfikowanego i segregowanego wg norm RSPO . Od września 2014 roku wszystkie produkty Ferrero w UE i Australii również wytwarzane są przy użyciu 100% segregowanego i certyfikowanego oleju palmowego RSPO. Do końca 2014 roku wszystkie produkty Ferrero będą zawierały wyłącznie olej palmowy segregowany wg norm RSPO. 

Jednak sam tylko system certyfikacji nie jest dla nas wystarczający, ponieważ zależy nam na:
1- Możliwości wskazania konkretnej plantacji – a system certyfikacji, choć daje gwarancję pochodzenia oleju z plantacji certyfikowanej, nie jest w stanie wskazać konkretnej plantacji, z której pochodzi surowiec.
2- Pewności, że w związku z produkcją kupowanego przez nas oleju palmowego nie dochodzi do wycinania lasów i że produkcja prowadzona jest w poszanowaniu pracowników i lokalnych społeczności, w tym także drobnych plantatorów.
Dlatego właśnie w listopadzie 2013 roku ogłosiliśmy naszą Kartę odpowiedzialnego zaopatrzenia w surowce, której celem jest spełnienie powyższych warunków. 
Wdrażanie Karty przebiega na zasadzie współpracy – od roku jesteśmy członkiem ogólnoświatowej organizacji non-profit TFT, której zespoły wspierają naszą pracę w terenie.
Również od listopada 2013 roku prowadzimy dwustronne spotkania z naszymi dostawcami, starając się ich przekonać do naszego pomysłu.

Identyfikowalność
Dla Ferrero identyfikowalność to warunek kluczowy, bez którego nie da się osiągnąć zmiany i zrealizować ambitnych celów zrównoważonego rozwoju. Pozwala nam ona na ocenę praktyk stosowanych przez naszych dostawców i pomoc im we wprowadzaniu zmian, koniecznych do realizacji Karty. Na podstawie identyfikowalności opartej na systemie certyfikacji nasze zespoły, wraz z TFT, sporządziły mapę całego naszego łańcucha dostaw, włączając w to wszystkie zakłady przetwórcze, w których się zaopatrujemy, a także plantacje, od których zakłady te dostają surowiec do przetworzenia. Dzięki temu osiągnęliśmy dziś poziom 92% identyfikowalności plantacji.
Obecnie aktualizujemy naszą bazę dostawców, sporządzoną w maju 2014 roku. Wg niej wśród naszych dostawców posiadamy 37 zakładów przetwórczych i 184 plantacje w Malezji, Papui Nowej Gwinei i Brazylii.

Wdrażanie naszej Karty – główne spostrzeżenia wynikające z wizytacji naszych dostawców
Mając informacje na temat plantacji, mogliśmy wstępnie ocenić, czy istnieje ryzyko, że dochodzi tam do naruszania równowagi obszarów leśnych, torfowisk i innych czynników środowiskowych i społecznych. W ten sposób wskazaliśmy dostawców i plantacje, w których należy przeprowadzić wizytacje w pierwszej kolejności – a więc te, które potencjalnie mogą potrzebować pomocy w dostosowaniu się do wymogów Karty. 
Nasze zespoły, z pomocą TFT, rozpoczęły wizytacje od czterech grup dostawców z Półwyspu Malajskiego (skąd pochodzi 73% kupowanego przez nas oleju palmowego). Wizytacje objęły zakłady i plantacje – dokonano kontroli w terenie i sprawdzono dokumentację. Na zakończenie każdej wizytacji dostawcy otrzymywali porady dotyczące kwestii, które wymagają poprawy z punktu widzenia naszej Karty, wraz z konkretnym harmonogramem działania, który przedstawiany był każdemu plantatorowi na specjalnie w tym celu zorganizowanym spotkaniu. Poprzez taki konstruktywny dialog Ferrero pragnie zapewnić wdrożenie harmonogramu w uzgodnionej perspektywie czasowej. 

Z przyjemnością możemy stwierdzić, że w rejonach, z których pochodzi kupowany przez nas surowiec, nie odnotowaliśmy żadnych poważnych naruszeń naszej Karty. Jednak w wyniku wizytacji zauważonych zostało szereg mniejszych problemów, które należy rozwiązać, dotyczących praktyk stosowanych przez drobnych rolników, włączania drobnych rolników oraz stosowania parakwatu. Obecnie wspólnie z plantatorami uzgadniamy praktyczne rozwiązania tych problemów.

W dążeniu do przekształcenia łańcucha dostaw
Powyższe kwestie wzmocniły naszą decyzję o wsparciu przekształcenia całego przemysłu. Dlatego też prosimy wszystkich naszych dostawców o opracowanie ich własnych polityk w oparciu o kryteria nakreślone w naszej Karcie. Przekonaliśmy się, że tylko wspólny głos tych przedsiębiorstw, które idą w tym samym kierunku co Ferrero, połączony ze wsparciem ze strony TFT oraz naciskiem różnych organizacji pozarządowych może sprawić, że plantatorzy pozytywnie odpowiedzą na żądaną od nich przez rynek zmianę w kierunku identyfikowalności, odstąpienia od wycinki lasów i eksploatacji gruntów w całym łańcuchu produkcji. Pierwsze reakcje plantatorów na te sygnały ze strony rynku są zachęcające i wierzymy, że rolnicy na poważnie potraktują to wyzwanie. 

Kolejne zamierzenia Jako uzupełnienie już rozpoczętego procesu (czyli zaangażowania dostawców, poprawy stosowanych praktyk, opracowania polityk grupowych) potrzebne jest naszym zdaniem narzędzie, które umożliwi naszym konsumentom i interesariuszom sprawdzenie i przekonanie się, na ile trwała i solidna jest nasza Karta i jej stosowanie w praktyce. Ponieważ nasza Karta idzie dalej niż proces certyfikacji, będziemy potrzebowali także innowacyjnego sposobu zapewnienia zgodności z nią ze strony naszych dostawców i będziemy w przejrzysty sposób informowali o postępach tego procesu Ponadto poprzez naszą Kartę chcemy wprowadzić do łańcucha dostaw więcej drobnych rolników, pomagając im tym samym w podniesieniu ich dochodów. Dlatego też dokonujemy obecnie weryfikacji naszej strategii, tak, by umożliwić dostanie się do naszego łańcucha dostaw większej liczbie małych plantatorów. Sprawozdanie z tych starań przedstawimy w kolejnym raporcie.

Powiązane strony:
Pierwszy raport z postępów Ferrero w zakresie oleju palmowego – maj 2014
Odwiedź także: www.tft-forests.org