22-12-2015

IV sprawozdanie Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego

Wprowadzenie

Olej palmowy stał się bohaterem pierwszych stron gazet ze względu na oddziaływanie na środowisko i skutki społeczne procesu jego produkcji.
Niektóre przedsiębiorstwa podejmują działania mające na celu rozwiązanie szerokiego zakresu problemów, z jakimi wiąże się produkcja oleju palmowego.
My, w Ferrero, w listopadzie 2013 roku wprowadziliśmy Kartę Oleju Palmowego będącą świadectwem naszego zaangażowania na rzecz odpowiedzialnej produkcji oleju palmowego, która pozwoli na ochronę i zachowanie lasów zasobnych w pierwiastek węgla (High Carbon Stock) oraz ważnych siedlisk (obszarów o wysokiej wartości ochronnej i torfowisk), zapewniając jednocześnie poszanowanie praw człowieka.
Kluczem do osiągnięcia założonego celu jest znajomość miejsc, z których pochodzi olej palmowy, dzięki czemu możliwe staje się określenie obszarów wymagających usprawnień. Jesteśmy przekonani o konieczności zagwarantowania naszym konsumentom tego, że nasze produkty nie przyczyniają się do deforestacji lub wyzysku lokalnych społeczności i pracowników. Z tego względu Ferrero, we współpracy z organizacją TFT, podjęło działania zmierzające do zapewnienia pełnej identyfikowalności plantacji oleju palmowego, z których pochodzi wykorzystywany przez nas surowiec. Oznacza to, że udało nam się uzyskać dane wszystkich podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw, aż do plantacji pochodzenia świeżych owoców palmy, z których następnie tłoczony jest olej, który po dalszym przetworzeniu znajduje zastosowanie w naszych produktach.
We współpracy z TFT, dokonaliśmy oceny naszych dostawców pod kątem spełniania kryteriów określonych w naszej Karcie. Następnie uzgodniliśmy z poszczególnymi dostawcami właściwy plan działania, mający na celu dostosowanie stosowanych przez nich praktyk do wymogów naszej Karty.
Kolejnym ważnym krokiem na drodze do odpowiedzialnego stosowania oleju palmowego było przystąpienie Ferrero do Palm Oil Innovation Group (POIG) [Grupa ds. Innowacji w zakresie Oleju Palmowego] w listopadzie 2015 r. POIG łączy organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją towarów konsumpcyjnych oraz producentów oleju palmowego na płaszczyźnie kompleksowego planu działania poprzez wprowadzanie nowych praktyk zapewniających ochronę dzikiej przyrody, lasów i torfowisk, a także zapobieganie przypadkom łamania praw lokalnych społeczności i pracowników rolnych.

Identyfikowalność plantacji, z których pochodzi olej palmowy stosowany przez Ferrero

W 2015 r. Ferrero udało się zrealizować cel, polegający na zapewnieniu dostaw oleju palmowego w 100% certyfikowanego przez RSPO w ramach segregowanego łańcucha dostaw. Oznacza to, że 100% oleju palmowego wykorzystywanego w naszych produktach pochodzi z plantacji posiadających certyfikację zgodnie z zasadami i kryteriami RSPO.
Realizując cele nakreślone w naszej Karcie, aby lepiej zrozumieć nasz łańcuch zaopatrzenia i w rezultacie zapewnić ochronę lasów i praw człowieka, wraz z TFT podjęliśmy działania zmierzające do nawiązania współpracy z dostawcami celem zapewnienia pełnej i przejrzystej informacji na temat plantacji i zakładów przetwórczych, w których się zaopatrujemy. Pierwszym etapem tego procesu jest zapewnienie pełnej identyfikowalności. Do chwili obecnej (grudzień 2015r.) udało nam się osiągnąć identyfikowalność na poziomie 99,5 % plantacji, z których pochodzi wykorzystywany przez nas olej palmowy. Identyfikowalność plantacji oznacza, że znamy nazwę danej plantacji i podmiotu, który nią zarządza, wraz ze współrzędnymi GPS.
Z aktualnie posiadanych przez nas danych wynika, że 99,5% dostaw oleju palmowego pochodzi z 63 tłoczni i 301 plantacji znajdujących się na Półwyspie Malajskim (75,87% łącznej ilości), w Papui Nowej Gwinei (18,17%), na Archipelagu Malajskim (3,67%), w Brazylii (1,2%), Indonezji (0,91%), Gwatemali (0,1%) i na Wyspach Salomona (0,08%). Z naszych analiz wynika, że 6,34% ilości kupowanego przez nas oleju palmowego pochodzi od ok. 20.941 drobnych plantatorów lub rolników.

Karta Oleju Palmowego - kompleksowe narzędzie pozwalające zmierzyć się z szeregiem różnych wyzwań.

Nasze starania w kierunku odpowiedzialnego zaopatrzenia w olej palmowy rozpoczęły się w 2005 r. Wówczas pierwszym etapem naszej strategii była decyzja o zaopatrywaniu się w olej palmowy certyfikowany przez RSPO jako olej segregowany.W 2015 roku udało nam się zrealizować nasz cel i 100% kupowanego przez nas oleju posiada certyfikat surowca segregowanego RSPO, jednak nasze wysiłki na tym się nie kończą. Pragniemy zwiększyć zaangażowanie, wykraczając poza same tylko wymogi certyfikacji, czego najlepszym dowodem jest Karta Oleju Palmowego opublikowana w listopadzie 2013 roku. Zawiera ona Zasady oparte na poszanowaniu praw człowieka i ochronie obszarów leśnych, których przestrzegania oczekujemy od naszych dostawców. Jesteśmy także członkiem TFT, organizacji non-profit o zasięgu globalnym, która wspiera nas w realizacji podjętych zobowiązań.
Mając informacje na temat źródeł pochodzenia kupowanego przez nas oleju palmowego, byliśmy w stanie, wspólnie z TFT, dokonać wstępnej oceny wybranych plantacji w kontekście ochrony obszarów leśnych, torfowisk oraz innych czynników środowiskowych i społecznych. Pomogło nam to wyodrębnić dostawców, którzy w pierwszej kolejności wymagają kontaktu z naszej strony, jako potencjalnie potrzebujący pomocy w dostosowywaniu się do wymogów Karty.
Taka współpraca z plantacjami, z których pochodzi kupowany przez nas surowiec, ma zagwarantować naszym konsumentom, że stosowany w naszych produktach olej palmowy nie przyczynia się do deforestacji oraz wyzysku lokalnych społeczności i pracowników.
W 2014 r. nasze zespoły, z pomocą TFT, rozpoczęły wizytacje wytypowanych w pierwszej kolejności tłoczni i plantacji należących do czterech grup dostawców z Półwyspu Malajskiego (od których pochodzi 75,49% kupowanego przez nas oleju palmowego). Przeprowadzane były kontrole w terenie i sprawdzana dokumentacja. Na zakończenie każdej wizytacji, odbyły się indywidualne spotkania, na których przekazano dostawcom porady dotyczące tego, co powinni usprawnić z punktu widzenia wymogów naszej Karty oraz omówiono i uzgodniono z nimi konkretne harmonogramy działań.

Usprawnienie praktyk stosowanych przez naszych dostawców – działania wynikające z przeprowadzonych wizytacji w terenie

W 2015 r. Ferrero wraz z TFT przeprowadziły weryfikację wyników realizacji planu działania, z której wynika, że trzech spośród czterech dostawców już podjęło istotne kroki w celu rozwiązania problemów ujawnionych w 2014 roku, obejmujące m.in. ocenę HCS, zaprzestanie praktyki wypalania roślinności, poprawę warunków pracy, zapewnienie pracownikom dostępu do wody pitnej, usprawnienie procedur związanych ze skargami i zażaleniami, oraz opracowanie, na poziomie Grupy, odpowiedzialnej polityki w zakresie oleju palmowego.
Podjęto dodatkowe rozmowy z czwartym dostawcą w celu dopracowania priorytetów w planie działania w ustalonym terminie. Z uwagi na istotność i delikatność poruszanych kwestii, na 2016 rok zaplanowano organizację regularnych, comiesięcznych spotkań, które mają umożliwić kontynuowanie wspólnych wysiłków na rzecz wprowadzenia usprawnień oraz zapewnienie wsparcia.
Podsumowując, słabe punkty występujące jeszcze obecnie w łańcuchu zaopatrzenia Ferrero, związane są z niesatysfakcjonującymi warunkami pracy oraz niewłaściwymi praktykami stosowanymi przez mniejszych plantatorów. Ze względu na złożoność zaistniałych problemów, nie istnieje jeden uniwersalny środek, który stanowiłby panaceum na wszystkie problemy. Ferrero będzie współpracować ze swoimi dostawcami, kontynuując wysiłki na rzecz wypracowania długofalowych rozwiązań.
Poza Półwyspem Malajskim, w ciągu roku przeprowadzono wstępną ocenę dotyczącą dostawców z Indonezji, Archipelagu Malajskiego, Gwatemali, Papui Nowej Gwinei. Z powyższej analizy wynika, że nie ma konieczności przeprowadzenia wizytacji w terenie przed terminem publikacji Protokołu Weryfikacji. Jest to system monitorowania, który ma zadanie ujawniać słabe ogniwa w naszym łańcuchu dostaw oraz w całym przemyśle oleju palmowego.

The Ferrero Protocol – Verification of the charter implementation

Dwa ostatnie lata naszej pracy z TFT ujawniły różny stopień złożoności wdrażania zasad naszej Karty w zależności od dostawców. Karta stanowi dla Ferrero sprawdzone narzędzie wspomagające dostawów w zbliżaniu się do najlepszych wzorców i praktyk.
Pełny i transparentny obraz łańcucha dostaw, ujawiony przez Ferrero od momentu ogłoszenia Karty, to kolejne, ważny krok na drodze ku odpowiedzialnemu pozyskiwaniu oleju palmowego jako surowca.
W celu zapewnienia solidnych i wiarygodnych mechanizmów wdrażania Karty, Ferrero, z pomocą TFT, opracowało Protokół Weryfikacji, opisujący, w jaki sposób monitorowane jest przestrzeganie Zasad naszej Karty w całym łańcuchu dostaw.
Po wdrożeniu działań przewidzianych w Protokole, Ferrero opublikuje wnioski.
Dodatkowo, wynajęto firmę audytorską, działającą w charakterze niezależnego organu weryfikującego, w celu zatwierdzenia wdrożenia Protokołu i opublikowanych informacji (wyniki, postęp, itp.).
Do chwili obecnej zaprezentowaliśmy przedmiotowy dokument wszystkim naszym dostawcom podczas indywidualnych spotkań, a także przedstawiliśmy go międzynarodowym organizacjom pozarządowym w oczekiwaniu na informacje zwrotne.
Zamierzamy zapoznać się i poddać analizie każdą informację zwrotną przed oficjalną publikacją Protokołu Weryfikacji w pierwszym kwartale 2016 r.
Pierwszym etapem będzie wypróbowanie różnych środków monitoringu w odniesieniu do poszczególnych zasad ujętych w Karcie oraz opracowanie kompleksowego narzędzia komunikacji, zapewniającego pełną transparentność naszych działań.

Wspieranie małych plantatorów na drodze ku poprawie warunków życia i odpowiedzialnym praktykom rolnym

Jednym z filarów naszej Karty Oleju Palmowego jest włączanie do łańcucha zaopatrzenia małych plantatorów. Pomimo że zajmują oni około 40 % obszarów przeznaczonych pod uprawę palm olejowych, nie zawsze uczestniczą w przynoszącej największą wartość części łańcucha rynkowego. Dotyczy to zwłaszcza dostaw oleju palmowego z certyfikatem segregacji RSPO. Certyfikacja bowiem czasami jest trudna do uzyskania i nie zawsze opłacalna z punktu widzenia małych plantatorów. Dodatkowo ci drobni rolnicy często mają trudności z zaistnieniem na sformalizowanych rynkach. Więksi gracze stale podnoszą wydajność i ograniczają koszty, poprzez upraszczanie i standaryzację swojej bazy zaopatrzeniowej, co nierzadko przekłada się na ograniczenie perspektyw rozwoju dla małych podmiotów.
Ferrero, wspólnie z TFT, zamierza uruchomić program Rurality. Inicjatywa ta,zakładająca różnorodność małych plantatorów pod względem kulturowym, ekologicznym i logistycznym, ma na celu udzielenie im odpowiedniego wsparcia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb, by mogli stać się częścią rynku. Chodzi także o zwiększenie ich odporności na zachodzące na rynku zmiany.

W 2015 r. we współpracy z naszym bezpośrednim dostawcą, firmą ISF, oraz TFT, zastanawialiśmy się nad tym, jakie społeczności w ramach naszego łańcucha zaopatrzenia mogłyby zostać objęte tym programem. Do tej pory zorganizowaliśmy trzy spotkania na Półwyspie Malajskim, podczas których przedstawiliśmy i omówiliśmy nasze założenia. W 2016 roku Ferrero planuje kontynuację działań związanych z uruchomieniem inicjatywy.

Członkostwo w POIG – Podnosimy poprzeczkę


Rok po zadeklarowaniu aktywnego poparcia dla POIG (Palm Oil Innovation Group), w listopadzie 2015 roku, Ferrero zostało członkiem POIG.
POIG skupia na jednej płaszczyźnie organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony środowiska i zajmujące się kwestiami społecznymi oraz podmioty i marki związane z produkcją oleju palmowego. Założeniem jest dalsza praca nad aktualnie obowiązującymi wymogami RSPO, poprzez promowanie nowych wzorców biznesowych w przemyśle oleju palmowego, pozwalających na eliminację takich zjawisk, jak wylesianie, wypalanie roślinności, adaptowanie torfowisk pod uprawę oraz jawne naruszanie praw pracowniczych i praw człowieka.
Podzielając wartości i wizję POIG, Ferrero nadal wspiera innowacyjny program tej organizacji na rzecz ochrony lasów oraz praw pracowników i lokalnych społeczności na przestrzeni całego łańcucha dostaw oleju palmowego.
Na tle szerokiego wachlarza podejmowanych inicjatyw i zobowiązań w zakresie no-deforestation (zero wylesiania), inicjatywa POIG prezentuje się jako kompleksowe, wiarygodne, dające możliwości prześledzenia wyników i oparte na współpracy przedsięwzięcie, uwzględniające pełne spektrum wyzwań, które stoją przed sektorem oleju palmowego.

Dodatkowe informacje:
I sprawozdanie Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego
II sprawozdanie Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego
III sprawozdanie Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego
www.tft-earth.org

FAQ

1. Jaki są podstawowe fakty dotyczące oleju palmowego?
Olej z owoców i nasion palmy oleistej stanowi 32 % ogólnoświatowej produkcji olejów roślinnych.
• Roczna produkcja oleju palmowego wynosi 56,5 milionów ton. – (Oil World 2014)
• Z jednej palmy uzyskuje się 40 kilogramów oleju palmowego rocznie.
• Z hektara uprawy palmy oleistej można uzyskać każdego roku średnio 3,7 ton surowca.
• Produkcja oleju palmowego stanowi 6% ogólnej powierzchni terenów wykorzystywanych pod uprawę olejów roślinnych, przy czym za względu na najwyższą wydajność, olej palmowy stanowi 32 % wszystkich olejów i tłuszczów.
• Z Indonezji i Malezji pochodzi około 85 % oleju zużywanego na całym świecie.
• W Indonezji i Malezji łącznie w sektorze produkcji oleju palmowego znajduje zatrudnienie około 4,5 miliona osób.
• Olej palmowy w żywieniu człowieka stosowany był już 10 tysięcy lat temu.
Źródło: www.palmoilandfood.eu/en

2. Jakie są kamienie milowe Ferrero na drodze do odpowiedzialnego pozyskiwania oleju palmowego?

2005 – styczeń - Ferrero zostaje członkiem RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), Okrągłego Stołu w sprawie Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego
2013 – listopad – Ferrero wprowadza Kartę Oleju Palmowego i zostaje członkiem The Forest Trust.
2014 – maj – Ferrero ogłasza swój pierwszy raport dotyczący postępu we wdrażaniu Karty
2014 – listopad – Ferrero deklaruje swoje aktywne poparcie dla Grupy Palm Oil Innovation Group (POIG).
2014 – listopad – Ferrero potwierdza istnienie kilku nierozwiązanych problemów występujących na plantacjach, z których pozyskuje olej i uzgadnia plan działania ze swoimi dostawcami.
2015 – styczeń – wszystkie produkty FERRERO na całym świecie posiadają certyfikaty RSPO w ramach segregowanego łańcucha dostaw– co oznacza, że fizycznie zawierają one olej palmowy pochodzący z certyfikowanych źródeł.
2015 – kwiecień – Ferrero wdraża High Carbon Stock (HCS) Approach - zestaw narzędzi służący do identyfikacji lasów tropikalnych wymagających ochrony oraz terenów zdegradowanych, potencjalnie nadających się do zagospodarowania pod plantacje.
2015 – październik – Ferrero posiada wiedzę o tłoczniach i powiązanych z nimi plantacjach, z których pochodzi 99,5% oleju palmowego, który kupuje.
2015 – listopad – Ferrero zostaje członkiem Palm Oil Innovation Group (POIG).
2015 – grudzień – Ferrero przekazuje swój Protokół Weryfikacji Postępów Wdrażania Karty Oleju Palmowego do wglądu dostawcom i organizacjom pozarządowym

3. Czy produkty Ferrero zawierają certyfikowany olej palmowy?
Tak, od stycznia 2015 roku Ferrero wykorzystuje w swoich produktach olej palmowy w 100% certyfikowany przez RSPO jako segregowany i pochodzący ze zrównoważonych źródeł.
Oznacza to, że olej palmowy stosowany w produktach Ferrero jest oddzielony od konwencjonalnego oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw. Produkty Ferrero zawierają zatem certyfikowany olej palmowy pochodzący ze zrównoważonych źródeł.
„Osiągając poziom 100% oleju palmowego certyfikowanego wg norm Roundtable on Sustainable Palm Oil jako olej segregowany i pochodzący ze zrównoważonych źródeł, Ferrero dowiodło, że wiarygodnie realizuje swoje dążenie do walki z niszczeniem lasów tropikalnych" - Richard Holland, Dyrektor WWF Market Transformation Initiative

4. Dlaczego Ferrero stosuje olej palmowy?
Olej palmowy, obok innych starannie dobranych składników, wykorzystywany jest w produktach Ferrero z trzech podstawowych powodów:
• Ilość oleju palmowego w poszczególnych recepturach można dostosowywać do konkretnych potrzeb – część produktów wymaga bowiem np. kremowej konsystencji, inne chrupkiej, a jeszcze inne połączenia jednej, i drugiej. Równie ważne jest to, że dzięki zastosowaniu oleju palmowego unika się wykorzystywania tłuszczów utwardzonych, które powodują powstawanie tzw. „tłuszczów trans”, uznanych przez władze i świat naukowy za wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia.
• Pozwala łatwiej osiągnąć równowagę pozostałych składników (takich jak orzechy laskowe i migdały), a także wyeksponować ich smak, bowiem sam olej po rafinacji jest tłuszczem bezzapachowym i bezsmakowym.
• Pomaga w utrzymaniu wyjątkowego smaku produktów Ferrero przez cały okres przydatności do spożycia, ponieważ zapewnia lepszą odporność na utlenianie w porównaniu z innymi olejami roślinnymi.