01-04-2016

FERRERO I UCZCIWE ZASADY ZATRUDNIENIA W RAMACH ŁAŃCUCHA DOSTAW OLEJU PALMOWEGO

Opis uwarunkowań

Globalna produkcja oleju palmowego jest zdominowana przez Indonezję i Malezję. Udział tych krajów w ogólnoświatowej produkcji oleju palmowego wynosi łącznie ok. 85 – 90%. Branża charakteryzuje się wysokimi nakładami pracy i jest jednym z ważniejszych pracodawców w Indonezji i Malezji.
W powyższym kontekście, szczególnego znaczenia nabiera konieczność zapewnienia przestrzegania uczciwych zasad zatrudnienia i praw pracowniczych w sektorze oleju palmowego. To tłumaczy rosnący konsensus w sprawie konieczności stosowania powszechnie uznawanych zasad uczciwego zatrudnienia przy produkcji oleju palmowego w celu poprawy warunków pracy wszystkich zatrudnionych, w tym pracowników sezonowych, migrujących oraz kobiet.

Dotychczasowe działania Ferrero

Karta Oleju Palmowego Ferrero opublikowana w dniu 11 listopada 2013 roku obejmuje m.in. wymogi dotyczące warunków pracy na plantacjach, z których pochodzi kupowany przez nas surowiec. Zgodnie z przyjętymi w Karcie zasadami, Ferrero zobowiązuje się zapewnić, aby dostawcy firmy„uznawali, szanowali i wzmacniali prawa pracowników” zgodnie z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
Od tamtej pory Ferrero przeznaczyło spore nakłady na sporządzenie mapy całego łańcucha dostaw oleju palmowego, w poszukiwaniu obszarów, w których występują najbardziej wyraźne przypadki niestosowania się do wymogów Karty.
W 2014 r. nasze zespoły, z pomocą TFT, rozpoczęły wizytacje wytypowanych w pierwszej kolejności tłoczni i plantacji, obejmujące kontrole w terenie i sprawdzenie dokumentacji. Wizytacje objęły około 76% naszego łańcucha dostaw.
W 2015 r. Ferrero wraz z TFT przeprowadziły weryfikację wyników realizacji planu działania, która ujawniła, że trzech z czterech dostawców podjęło już istotne kroki w celu rozwiązania problemów ujawnionych w 2014 roku, obejmujące przegląd warunków zatrudnienia zgodnie z konwencjami MOP, które zostały wzięte pod uwagę przy opracowaniu naszej Karty.
Podjęto dodatkowe rozmowy z czwartym dostawcą w celu doprowadzenia do końca priorytetowych zadań określonych w planie działania w ustalonym terminie.

Zrozumienie aktualnej sytuacji jest kluczowe dla zapewnienia przestrzegania praw pracowników zatrudnionych w sektorze oleju palmowego oraz zagwarantowania im możliwości otrzymania godziwego wynagrodzenia, pozwalającego na utrzymanie siebie i swoich rodzin.

W jaki sposób Ferrero zamierza promować dobre praktyki w zakresie uczciwego zatrudnienia w swoim łańcuchu dostaw oleju palmowego

Firma Ferrero jest świadoma znaczenia, jakie w jej łańcuchu zaopatrzenia w olej palmowy odgrywają odpowiedzialne praktyki w obszarze zatrudnienia. Grupa zamierza kontynuować dialog z dostawcami w sprawie odpowiedzialnego podejścia do produkcji oleju palmowego, ułatwiając tym samym wdrażanie zasad określonych w Karcie.

W tym celu Ferrero zapoznało się z dokumentami wydanymi przez głównych interesariuszy: konwencjami MOP, standardami RSPO, wytycznymi TFT dotyczącymi niestosowania wyzysku („No Exploitation” Guidelines), a także z zasadami „Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance" wydanymi w marcu 2015r. przez szeroki sojusz międzynarodowych organizacji ochrony praw człowieka i ochrony środowiska na rzecz uczciwych warunków zatrudnienia. Dokument ten należy traktować jako punkt odniesienia określający, na czym polegają uczciwe warunki zatrudnienia na zasadzie dobrowolności przy produkcji oleju palmowego, w oparciu o ramy nakreślone w podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz dokumencie UN Guiding Principles on Business and Human Rights [Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka], wykorzystując przy tym istniejące standardy wypracowane przez RSPO.

Ferrero przyjmuje następujące Zasady zawarte w dokumencie „The Free and Fair Labor in Palm oil Production: Principles”:
1. Stosowanie się do podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
2. Kierowanie się zasadami etyki przy zatrudnianiu pracowników i przestrzeganie odpowiedzialnej polityki zatrudnienia.
3. Wprowadzenie racjonalnych celów produkcyjnych i godzin pracy oraz prawa pracowników do urlopu.
4. Zagwarantowanie godnej płacy.
5. Priorytetowe podejście do kwestii zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu pracowników i ich rodzin.
6. Zapewnienie dostępu do środków zaskarżenia.
7. Zobowiązanie do zachowania należytej staranności, przejrzystości oraz ujawniania polityk, procedur i danych dotyczących przestrzegania praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem pracy i zatrudnienia.

W świetle powyższych zasad, zachęcamy naszych dostawców do stosowania zasad „Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Implementation Guidance”, w których przedstawiono dwanaście kroków, jakie powinno podjąć przedsiębiorstwo w celu wdrożenia Zasad.
W ramach promowania zasad „Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance"", począwszy od marca 2016 r., Ferrero zamierza wspierać swoich dostawców i angażować ich w proces opracowania, wdrażania i monitorowania długofalowego i pragmatycznego planu działania, wychodzącego naprzeciw problemom ujawnionym u samych dostawców oraz powiązanych z nimi podmiotów zewnętrznych.

Więcej informacji dotyczących strategii Ferrero w zakresie zaopatrywania się w olej palmowy zawiera:
IV sprawozdanie Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego