21-09-2016

Ferrero w czołówce Rankingu Firm Wykorzystujących Olej Palmowy 2016 według WWF

W dniu 21 września organizacja WWF opublikowała Ranking Firm Wykorzystujących Olej Palmowy 2016 , w którym Grupa Ferrero uzyskała jeden z najlepszych wyników wśród 137 firm o zasięgu globalnym, które były oceniane pod kątem podejmowanych w 2015 roku działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze oleju palmowego.
W ostatnich miesiącach WWF poddała analizie przedsiębiorstwa działające w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Japonii, oceniając ich postępy w certyfikacji oleju palmowego oraz główne działania na rzecz zapewnienia odpowiedzialnego wykorzystania tego surowca.

W przeprowadzonym badaniu Ferrero uzyskało 9 punktów na 9 możliwych i zostało wyróżnione jako prekursor na drodze do pełnego osiągnięcia ostatecznego celu, jaki chce uzyskać cała branża - aby użycie certyfikowanego i zrównoważonego oleju palmowego stało się standardem dla wszystkich przedsiębiorstw

Tak wysoką ocenę firma Ferrero uzyskała dzięki zrealizowaniu w styczniu 2015 r. celu, którym było 100% certyfikowanego przez RSPO i segregowanego oleju palmowego w końcowym produkcie, a także dzięki pozostałym działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie z wartościami i oczekiwaniami naszych klientów i pracowników, w 2013 r. wprowadziliśmy Kartę Oleju Palmowego Ferrero, uwzględniającą kluczowe wyzwania dla zapewnienia zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego.
Od tego momentu, dzięki partnerstwu z TFT, podjęte przez nas zobowiązania przekładają się na konkretne działania, obejmujące m.in. inspekcje plantacji, z których firma pozyskuje olej palmowy

W działaniach tych kluczowy okazał się stały dialog i zaangażowanie dostawców. Firma Ferrero czuje się zobowiązana do angażowania i wspierania swoich dostawców w zakresie opracowania, wdrażania oraz monitorowania pragmatycznych i długofalowych planów działania w celu wypełniania wymogów Karty zarówno przez samych dostawców, jak i powiązane z nimi podmioty zewnętrzne. Następnym krokiem będzie audyt zewnętrzny w zakresie spełniania wymogów Karty.

Przystąpienie Ferrero do POIG (Palm Oil lnnovation Group) w listopadzie 2015 r. stanowiło kolejny krok na drodze ku wypełnieniu przyjętych przez nas zobowiązań i realizacji działań w obszarze zrównoważonego rozwoju, w oparciu o wiarygodną i innowacyjną platformę. Ferrero podziela wizję POIG, mającą prowadzić do „zerwania zależności pomiędzy olejem palmowym a wycinaniem lasów tropikalnych oraz naruszaniem praw człowieka, praw do ziemi i prawa pracy” (www.poig.org).
Postępując zgodnie z tą wizją, Ferrero zadeklarowało swoje wsparcie dla HCS Approach (High Carbon Stock) oraz zasad „Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance"". Oba te narzędzia zawierają praktyczne wskazówki dla naszych dostawców w zakresie realizacji zobowiązań „zero wylesiania – zero eksploatacji” wynikających z Karty Oleju Palmowego.

Podsumowując, wynik uzyskany w rankingu WWF jest dla Ferrero niezwykle istotny, ponieważ potwierdza duże znaczenie dążenia firmy do odpowiedzialnego pozyskiwania oleju palmowego. Stanowi również dla nas dodatkowy impuls i motywuje nas do jeszcze większego zaangażowania w działania zmierzające w tym kierunku.
Ferrero obchodzi 70-lecie istnienia. Nie trzeba nikogo przekonywać, że wynik w rankingu WWF wpisuje się w bogaty dorobek i wyznawane przez nas wartości, wynikające z autentycznego pragnienia, by być odpowiedzialnym graczem na światowym rynku

Jakie są kamienie milowe Ferrero na drodze do odpowiedzialnego pozyskiwania oleju palmowego?

2005 – styczeń - Ferrero zostaje członkiem RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), Okrągłego Stołu w sprawie Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego
2013 – listopad – Ferrero wprowadza Kartę Oleju Palmowego i zostaje członkiem The Forest Trust.
2014 – maj – Ferrero ogłasza swój pierwszy raport dotyczący postępu we wdrażaniu Karty
2014 – listopad – Ferrero deklaruje swoje aktywne poparcie dla Grupy Palm Oil Innovation Group (POIG).
2014 – listopad – Ferrero potwierdza istnienie kilku nierozwiązanych problemów występujących na plantacjach, z których pozyskuje olej i uzgadnia plan działania ze swoimi dostawcami.
2015 – styczeń – wszystkie produkty FERRERO na całym świecie posiadają certyfikaty RSPO w ramach segregowanego łańcucha dostaw– co oznacza, że fizycznie zawierają one olej palmowy pochodzący z certyfikowanych źródeł.
2015 – kwiecień – Ferrero wdraża High Carbon Stock (HCS) Approach - zestaw narzędzi służący do identyfikacji lasów tropikalnych wymagających ochrony oraz terenów zdegradowanych, potencjalnie nadających się do zagospodarowania pod plantacje.
2015 – październik – Ferrero posiada wiedzę o tłoczniach i powiązanych z nimi plantacjach, z których pochodzi 99,5% oleju palmowego, który kupuje.
2015 – listopad – Ferrero zostaje członkiem Palm Oil Innovation Group (POIG).
2016 – marzec - Ferrero przyjmuje zasady „Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance"