25-11-2016

Oświadczenie Ferrero w sprawie zarzutów dotyczących wykorzystywania pracy dzieci w Rumunii

Po opublikowaniu przez brytyjski dziennik The Sun artykułu, w którym wysunięto wobec firmy zarzuty wykorzystywania pracy dzieci, Ferrero trybie natychmiastowym zajęło się zbadaniem sprawy. W ramach toczącego się dochodzenia, do chwili obecnej nie udowodniono żadnego przypadku wykorzystywania pracy dzieci. Wyszły jednak na jaw przypadki nieprzestrzegania polityki Ferrero i naruszania zawartych umów.
Wobec zaistniałych okoliczności, Ferrero podjęło decyzję o zerwaniu w trybie natychmiastowym współpracy ze swoim rumuńskim poddostawcą, firmą Prolegis. Jednocześnie Ferrero podjęło stosowne działania w celu ochrony legalnie zatrudnionych pracowników, którzy nie mieli jakiegokolwiek związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, przed konsekwencjami zaistniałej sytuacji.


Zarzuty stawiane przez dziennik The Sun stoją w sprzeczności z jakościowymi, społecznymi i etycznymi wymogami, jakie muszą spełniać nasi kooperanci.
Dostawców obowiązuje bezwzględny zakaz bezpośredniego lub pośredniego wykorzystywania pracy dzieci, na każdym etapie procesu produkcyjnego. Wszyscy dostawcy zobowiązani są do stosowania procedur, które pozwalają na weryfikację i dokumentowanie wieku pracowników. Przestrzeganie powyższych zasad weryfikowane jest przez SGS, światowego lidera w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Ostatni audyt z maja 2016 roku potwierdził, że kodeks Ferrero jest ściśle przestrzegany.
Opisane w artykule The Sun warunki higieniczne w żadnej mierze nie odpowiadają surowym zasadom i standardom, które Grupa Ferrero stosuje w obszarze jakości. Nasze produkty, zanim trafią na rynek, poddawane są rygorystycznym kontrolom bezpieczeństwa i jakości. Procedura ta obejmuje regularne wewnętrzne i zewnętrzne kontrole standardów higienicznych. Kapsułki z niespodzianką umieszczane są w jajkach Kinder przez pracowników zakładu, z zachowaniem najwyższych standardów higieny (por. zdjęcie). Proces produkcji jajka Kinder Niespodzianka (zarówno czekoladowego jajka, jak i umieszczania kapsułki z zabawką) podlega regularnym, prowadzonym co 2 godziny kontrolom pod kątem potencjalnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Testy wykonywane są przez nasze własne laboratoria.