Zrównoważony rozwój, świadomość i stałe doskonalenie.

RAPORT 2016

MINIMALIZACJA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Grupa Ferrero stawia kwestię troski o planetę w centrum swojej uwagi. Dlatego stara się łączyć dążenie do własnego rozwoju z wielką uwagą przykładaną do wpływu wywieranego na środowisko.

ŚLAD WĘGLOWY

Grupa Ferrero uznaje za swoją podstawową odpowiedzialność wykonywanie pomiaru oddziaływania na środowisko całego łańcucha dostaw swoich produktów. Tylko szczegółowa wiedza na temat wywieranego wpływu może przełożyć się możliwość zarządzania tym oddziaływaniem lub obniżenia go. Od 2009 roku, Grupa co roku mierzy swój ślad węglowy, zobowiązując się do stopniowego rozszerzania obszaru objętego tymi pomiarami.

PROJEKT FER-WAY


Grupa Ferrero - świadoma skutków na jakie narażona byłaby jej działalność w przypadku niedoboru zasobów naturalnych - wspiera rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez swój projekt odpowiedzialności środowiskowej FER-Way.

Od 2013/2014 roku - a więc od uruchomienia projektu FER-Way - Ferrero Environmental Responsibility Way, którego celem jest zapewnienie prawidłowego zarządzania zrównoważonym rozwojem środowiska - Grupa przykłada szczególną wagę do zwiększenia precyzji danych, uwzględnienia w szerszym zakresie źródeł emisji pośrednich oraz ponownego zdefiniowania wskaźników i parametrów pomiaru, przy zachowaniu spójności z najnowszymi odkryciami świata nauki. Podejście to oparte jest na czterech rodzajach działań, przedstawionych na ilustracji.

 

Moreover Ferrero, through its FER-Way environmental responsibility project, supports and promotes the development of a circular economy, an economy planned to self-regenerate, which is replacing the traditional linear consumption model.

For this purpose, the Group started rethinking the management of some of its many resources, specifically food ingredients, energy and packaging materials, as “cycles” rather than as conventional linear supply chains.

WKŁAD PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO DO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

W KIERUNKU GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Na przestrzeni ostatnich 150 lat gospodarka światowa charakteryzowała się linearną produkcją i konsumpcją, co przekładało się na coraz większy popyt na zasoby naturalne. Zważywszy na spodziewany wzrost światowej populacji, niezbędne jest dokonanie zmiany sposobu myślenia, a co za tym idzie sposobu produkcji i konsumpcji.
Linearny model konsumpcji musi ustąpić pola modelowi typowemu dla gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli gospodarki zaprojektowanej tak, by sama mogła się odtwarzać i regenerować.
Działając właśnie w tym kierunku, Ferrero dokonało już pewnych zmian w gospodarce głównymi zasobami, z których korzysta. Chodzi przede wszystkim o surowce spożywcze, energię i materiały opakowaniowe, które chcemy traktować bardziej jako "cykle", niż tradycyjne łańcuchy zaopatrzenia jednokierunkowego.

 • SUROWCE

  Jednym z najważniejszych surowców dla Ferrero jest orzech laskowy, przy przetwórstwie którego powstają duże ilości łupin. Pragnąc wyjść poza postrzeganie ich tylko i wyłącznie w perspektywie odpadu do utylizacji uruchomiliśmy projekt Eco°Paper.

 • PROJEKTOWANIE

  Oddziaływanie produktu lub usługi na środowisko jest definiowane już na etapie projektowania, ponieważ to właśnie wówczas determinowany jest cały cykl życia produktu. Jednym z działań podjętych w tym zakresie jest modernizacja liniowego tunelu chłodniczego w zakładzie w Kanadzie.

 • PRODUKCJA

  Od wielu lat Grupa aktywnie działa na polu badań naukowych, także w ramach konkursów europejskich, szukając możliwości wytwarzania energii i nowych materiałów opakowaniowych z wykorzystaniem półproduktów spożywczych pochodzących ze swoich zakładów, ale też innych rodzajów biomas, nienależących do łańcucha bezpośredniego Ferrero. Jednym z przejawów takiej działalności jest współpraca w ramach projektu Sibafeq.

 • KONSUMPCJA

  Na przestrzeni ostatnich lat Ferrero podejmowało różne działania o charakterze edukacyjnym, zarówno dotyczące konsumpcji (temat porcjowania), jak i odpowiedniej utylizacji opakowań swoich produktów. W ramach tych działań powstała etykieta „end use”, która ma pomóc konsumentowi w oddzieleniu i prawidłowej utylizacji opakowań po konsumpcji produktów.

 • ODPADY

  Wiele materiałów, które niegdyś były traktowane wyłącznie jako materiał przeznaczony do utylizacji i wycofania z eksploatacji, obecnie w ramach procesu nadawania wartości zaczyna być kwalifikowane jako „produkt”. Dlatego też, w roku 2012/2013, w głównych europejskich zakładach produkcyjnych, został uruchomiony projekt SPE (Scraps of the Packaging Evolution).

FERRERO4FUTURE (FERRERO FOR FUTURE)

W ramach projektu FER-Way stworzony został Framework Ferrero4Future, który przewiduje cztery obszary działania, w których Grupa Ferrero działa w ostatnich latach, aby zapewnić sobie zrównoważony kierunek rozwoju.

Efektywne korzystanie z zasobów

Zasoby to bardzo cenne dobra i dlatego Ferrero chce traktować je w sposób odpowiedzialny. Surowce rolnicze, opakowania, woda i energia dostępne są przecież w ograniczonych ilościach. Z tego powodu Ferrero pracuje nad obniżeniem ich zużycia w całym łańcuchu produkcji swoich wyrobów.

Emisje
Grupa pragnie rozwijać swoją działalność w oparciu o rozwiązania niskoemisyjne. Dlatego też, aby zmniejszać swoje oddziaływanie, mierzy i zarządza swoim śladem węglowym, stawiając na innowacje technologiczne i współpracę, koncentrujące się nie tylko na oddziaływaniu własnej działalności, ale całego łańcucha zaopatrzenia i produkcji

Zarządzanie odpadami
Zgodnie z ogólną polityką Grupy dotyczącą redukcji odpadów i lepszego zarządzania łańcuchem produkcji, a także zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej zalecającymi zwiększanie ilości odpadów odzyskiwanych, w europejskich zakładach Grupy podjęto dwojakie działania. Po pierwsze dąży się do zmniejszenia całkowitej ilości generowanych odpadów, a po drugie – do podnoszenia wskaźnika ich odzysku, który obecnie wynosi już 95%.

Ochrona naturalnego ekosystemu
Działalność Grupy Ferrero, stanowiąca część globalnego ekosystemu, może generować różnego rodzaju oddziaływania, poprzez działalność własną, jak i naszych kooperantów w całym łańcuchu dostaw i produkcji. Dlatego bardzo ważne jest, by, po zidentyfikowaniu elementów ekosystemu, które mogą być tą działalnością dotknięte, starać się o zachowanie ich w jak najlepszym stanie. Dla firmy spożywczej, jaką jest Ferrero, z całą pewnością kluczowymi kwestiami są zachowanie bioróżnorodności, powstrzymanie wycinania lasów i odpowiednie wykorzystanie gleby.