Odpowiedzialne i konkretne decyzje

RAPORT 2016

TROSKA I SZACUNEK WOBEC PLANETY

Troska i szacunek wobec planety znajdują swój konkretny wyraz w szeregu odpowiedzialnych decyzji, które są podejmowane nie tylko dla zagwarantowania zaopatrzenia w surowce pochodzące ze zrównoważonych źródeł, ale także dla zmniejszenia wpływu wywieranego przez działalność produkcyjną na środowisko naturalne.
Wykorzystując swoje bezpośrednie relacje z branżą rolniczą, Ferrero angażuje się w rozpowszechnianie zrównoważonych praktyk wzdłuż całego łańcucha zaopatrzenia.
Ponadto Grupa Ferrero zwraca szczególną uwagę na podniesienie efektywności energetycznej i ekologicznej naszej działalności. Świadczy o tym zaangażowanie w produkcję realizowaną z poszanowaniem środowiska naturalnego, która przewiduje stosowanie najlepszych dostępnych technologii, efektywne wykorzystywanie energii, materiałów i zasobów naturalnych, a także odpowiedzialne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych.
Świadomi tej odpowiedzialności ponawiamy podjęte wcześniej zobowiązanie dążenia do minimalizacji oddziaływania na środowisko wzdłuż całego łańcucha wartości - od surowców, poprzez zakłady produkcyjne, aż po logistykę.

PLANETA

Co roku wzrasta zaangażowanie Grupy Ferrero w tym zakresie, poprzez realizację projektów i celów o charakterze długoterminowym. Obecnie podejście to odzwierciedlają dwa główne projekty: projekt F-ACTS, który określa zobowiązanie Ferrero do zaopatrywania się w surowce zrównoważonego pochodzenia oraz projekt FER-Way, który ma zapewnić skuteczne zarządzanie zrównoważonym podejściem do środowiska naturalnego - począwszy od efektywnego wykorzystania zasobów, aż po ochronę naturalnych ekosystemów.