W trosce o jakość,
prawa człowieka i środowisko naturalne.

RAPORT 2016

F-ACTS - ZRÓWNOWAŻONE PRAKTYKI ROLNICZE

Mając na uwadze zrównoważony rozwój oraz poprawę warunków życia społeczności i obszarów rolnych skąd pochodzą surowce, Grupa Ferrero zainicjowała program, który stanowi praktyczną realizację podjętego przez nią zobowiązania w zakresie zaopatrywania się w surowce pochodzące ze zrównoważonych źródeł. Program ten nosi nazwę Ferrero - Agricultural Commitment to Sustainability (F-ACTS).

F-ACTS

KAKAO


Jednym z najważniejszych zobowiązań podjętych przez Ferrero w zakresie tworzenia zrównoważonego łańcucha dostaw rolniczych jest zobowiązanie, że do końca 2020 roku Grupa osiągnie cel zakładający zaopatrywanie się w 100% kakao z certyfikatem zrównoważonej produkcji. W roku 2015/2016 Ferrero zużyło ponad 120 tys. ton ziarna kakao, z czego 50% stanowił surowiec ze zrównoważonych źródeł pochodzenia. W ten sposób z wyprzedzeniem zrealizowaliśmy cel, założony do wykonania do końca 2016r.

Ferrero stale współpracuje z organizacjami non profit i stowarzyszeniami rolników, pomagając im w rozwiązywaniu problemów o charakterze rolniczym, społecznym, środowiskowym i gospodarczym, związanych z uprawą kakao. Dodatkowo Grupa wspiera już istniejące projekty lokalne, w zakresie walki z pracą dzieci i propagowania edukacji dla rolników.


OLEJ PALMOWY

Grupa Ferrero od razu podjęła decyzję o zaopatrywaniu się bezpośrednio w olej palmowy certyfikowany przez RSPO jako olej segregowany i pochodzący ze zrównoważonych źródeł. Segregacja nie tylko gwarantuje fizyczne rozdzielenie oleju palmowego pochodzącego ze zrównoważonej produkcji od oleju niepochodzącego ze zrównoważonej produkcji, ale także zapewnia identyfikowalność oleju, od pierwotnego źródła pochodzenia aż do linii produkcyjnej.
Od stycznia 2015 roku Ferrero wykorzystuje w swoich produktach olej palmowy w 100% certyfikowany przez RSPO jako segregowany i pochodzący ze zrównoważonych źródeł.

KARTA OLEJU PALMOWEGO ORAZ PARTNERSTWO Z TFT

Grupa Ferrero zrealizowała cel, polegający na zapewnieniu dostaw oleju palmowego w 100% certyfikowanego przez RSPO jako olej segregowany i pochodzący ze zrównoważonych źródeł, jednak odpowiedzialność Grupy na tym się nie kończy.

Podjęte zobowiązanie jest kontynuowane, a tym razem celem jest:
1 - zapewnienie, obok stosowania wyłącznie surowca zrównoważonego pochodzenia, także jego identyfikowalności,
2 - upewnienie się, że olej z owoców palmy, w który zaopatruje się Ferrero nie przyczynia się do wylesiania i jest produkowany w poszanowaniu pracowników i lokalnych społeczności, w tym drobnych producentów.

Świadczy o tym wprowadzenie w listopadzie 2013 roku Karty oleju palmowego Ferrero stanowiącej konkretny i przyjęty na forum publicznym plan działania, który zakłada osiągnięcie konkretnych celów w konkretnym horyzoncie czasowym i który w dużym stopniu obejmuje dostawców Grupy. Ponadto Ferrero stało się członkiem TFT, globalnej organizacji non-profit, której członkowie pracują na całym świecie, przyczyniając się do przekształcenia łańcucha dostaw oleju palmowego, z pożytkiem dla ludzi i środowiska.


ORZECHY LASKOWE


W roku 2015/2016 Grupa osiągnęła pełną identyfikowalność ponad 7% dostaw orzechów laskowych.
Identyfikowalność to kluczowy warunek zapewnienia standardów jakościowych produkcji i produktów.

Z Turcji pochodzi około 75% światowej produkcji orzecha laskowego, a Ferrero jest jednym z głównych nabywców orzechów laskowych pochodzących z tego kraju. W związku z tym, w 2012 roku Grupa podjęła decyzję o uruchomieniu programu Ferrero Farming Turkey (FFT), który jest realizowany we współpracy z partnerami krajowymi i międzynarodowymi. Ferrero przykłada szczególną uwagą do relacji z tureckimi dostawcami orzechów laskowych, skupiając się na wysokich standardach jakości i bezpieczeństwa, jednak nie zaniedbując przy tym licznych kwestii etycznych, społecznych i środowiskowych. 

Również w roku 2015/2016 Grupa w dalszym ciągu uczestniczyła w tw programie partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanym we współpracy z Caobisco (Europejskie stowarzyszenie producentów wyrobów czekoladowych, ciastek i słodyczy) oraz z tureckim oddziałem MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy). Prowadzony wspólnie projekt nosi nazwę „Zintegrowany model na rzecz wyeliminowania najgorszych form pracy dzieci przy sezonowych zbiorach orzechów laskowych w Turcji".

CUKIER


Ogólną ilość cukru, zakupionego przez Ferrero w 2015/2016 roku, można podzielić mniej więcej w następującej proporcji: 1/4 to rafinowany cukier trzcinowy, a 3/4 to cukier z buraków cukrowych.

Grupa Ferrero zadeklarowała chęć wzmacniania opartych na zaufaniu relacji z licznymi spółdzielniami rolników i producentów cukru, co zapewnia pozyskiwanie 100% cukru z upraw niemodyfikowanych genetycznie. W roku 2015/2016 Grupa osiągnęła poziom 47% cukru trzcinowego certyfikowanego, co wykracza poza założony do realizacji do końca 2016 roku cel na poziomie 40%.

Od 2010 roku Grupa jest członkiem inicjatywy “Bonsucro-Better Sugar Cane Initiative”. Jest to organizacja ciesząca się uznaniem na poziomie światowym, która - poprzez system pomiarów i certyfikacji - zajmuje się promowaniem zrównoważonego rozwoju branży cukru trzcinowego.
Dodatkowo wdrażane są standardy produkcyjne, których głównym celem jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne oraz złagodzenie skutków społecznych produkcji. System obejmuje zatem takie czynniki, jak bioróżnorodność, ekosystem, prawa człowieka i warunki pracy, zgodność z przepisami.

DOBROSTAN ZWIERZĄT


Ferrero uznaje dobrostan zwierząt za istotny element swojej odpowiedzialności społecznej. Dobrostan zwierząt przyczynia się do jakości i bezpieczeństwa produktów, a także sprzyja zrównoważonemu rozwojowi łańcucha na przestrzeni czasu.
Dobrostan zwierząt jest integralną częścią Kodeksu Postępowania Handlowego Ferrero. Określając swoje priorytety, Ferrero postawiło na stopniowe wdrażanie poszanowania pięciu wolności chroniących dobrostan zwierząt. Będzie to proces stopniowy i realizowany z wyprzedzeniem w stosunku do wprowadzanych zmian przepisów.

JAJA


Dzięki stałemu zaangażowaniu i współpracy wszystkich dostawców, we wrześniu 2014 roku Grupa osiągnęła, zgodnie z wyznaczonym celem, poziom 100 % zaopatrzenia w jaja
pochodzące od kur z chowu ściółkowego (nieklatkowego) dla wszystkich zakładów położonych na terenie UE. Ferrero zobowiązało się wypracować strategię zaopatrzenia w jaja od kur z chowu nieklatkowego również w Turcji i w Meksyku, gdzie ten rodzaj chowu nie jest powszechnie praktykowany. W ten sposób chcemy osiągnąć cel w postaci 100% zaopatrzenia w jaja od kur z chowu ściółkowego wszędzie na świecie.

MLEKO


Na przestrzeni lat Ferrero stale rozwijało i umacniało swoje długofalowe relacje ze starannie wybranymi,lokalnymi dostawcami mleka.
Ferrero odbiera mleko bezpośrednio od przetwórni mleczarskich, z którymi współpracuje. Są to zakłady wybrane przy zachowaniu restrykcyjnych standardów, pozwalających zapewnić kontrolę całego łańcucha oraz zagwarantować świeżość, smak i bezpieczeństwo surowca. Krótki i kontrolowany łańcuch dostaw mleka umożliwia stworzenie zracjonalizowanego systemu identyfikowalności, który wykracza poza obowiązujące przepisy (włączając w to 100% identyfikowalność przetwórni mleczarskich) i pozwala uzyskać jasny obraz drogi surowca, od gospodarstwa rolnego, aż po gotowe produkty. W 2015 roku Grupa Ferrero wdrożyła projekt zatytułowany „Milk Quality Project" (M.Q.P.), obejmując nim 14 strategicznych dostawców z różnych obszarów geograficznych (od Włoch, przez Turcję, Skandynawię, po Indie), którzy w sumie dostarczają ponad 98% mleka wykorzystywanego w zakładach Ferrero położonych na terenie Europy.JEDNOSTKI ZAJMUJĄCE SIĘ UPRAWĄ I PRZETWÓRSTWEM ORZECHÓW LASKOWYCH

Ferrero jest teraz obecne na wszystkich etapach łańcucha orzecha laskowego – od pola, przez gospodarstwa rolne Ferrero, etapy przetwórstwa i obróbki przemysłowej, aż po sprzedaż półproduktów. Działalność ta stanowi idealny przykład całkowicie zintegrowanego łańcucha rolno-spożywczego. Pod koniec 2014r. ta zintegrowana koncepcja biznesowa zaowocowała powstaniem Ferrero Hazelnut Company (HCo), której celem było połączenie w jedną organizację wszystkich podmiotów działających w ramach łańcucha dostaw orzechów laskowych. Obecnie jej działalność obejmuje: plantacje prowadzone w gospodarstwach, opracowywanie strategii rozwoju upraw przez rolników, badania naukowe w dziedzinie agronomii, a także pozyskiwanie, przetwórstwo przemysłowe i sprzedaż wyrobów i półwyrobów na bazie orzechów laskowych.

Wg stanu na 31 sierpnia 2016 r. z Ferrero Hazelnut Company (HCo) współpracowało ok. 4 tys. osób - licząc łącznie sześć gospodarstw rolnych Ferrero (w Chile, Argentynie, Gruzji, RPA, Australii i Serbii), osiem zakładów przetwórczych (we Włoszech, Chile i Turcji)oraz pięć jednostek biznesowych (Luksemburg, Włochy, Turcja, Francja i Wielka Brytania).

Nowa rola, jaką w strukturach Grupy pełni Ferrero Hazelnut Company, sprawiła, że zakres działalności Grupy zmienił się i rozszerzył. Do tej pory Grupa ograniczała się do roli nabywcy tego surowca, natomiast teraz, dzięki HCo, nabyła znaczącą wiedzę z zakresu przetwórstwa orzechów laskowych i stała się jednym z największych światowych graczy rynku tego surowca.

GOSPODARSTWA ROLNE FERRERO

Gospodarstwa rolne Ferrero stanowią własność Grupy Ferrero i są zlokalizowane w obszarach uznanych za odpowiednie do uprawy leszczyny. Gospodarstwa te są rolniczymi „laboratoriami badawczymi” HCo, prawdziwymi modelowymi gospodarstwami, które pełnią potrójną rolę:
  • doświadczalną – sprawdzenie , na ile poszczególne odmiany orzecha laskowego potrafią przystosować się do lokalnych warunków pogodowych, oraz możliwość testowania rozmaitych metod upraw;
  • pokazową – promowanie upraw leszczyny wśród lokalnych rolników;
  • produkcyjną - zapewnienie znaczącej części zbiorów orzecha laskowego na potrzeby Ferrero