Świat kręci się
dzięki dobrym pomysłom.

RAPORT 2016

WARTOŚĆ DODANA FERRERO

Pod pojęciem „Wartości dodanej” rozumiemy wartość ekonomiczną, generowaną przez Grupę. „Wartość dodana netto” jest to wartość ekonomiczna wygenerowana w omawianym okresie, po odjęciu odpisów umorzeniowych i kosztów operacyjnych, wliczając do tych ostatnich koszty zakupów od dostawców (głównie surowców i usług).
W roku obrotowym 2015/2016 wartość dodana netto wygenerowana przez Grupę Ferrero wyniosła 2 mld 875 mld euro.

Jak wskazano na poniższym wykresie „wartość dodana netto” Ferrero, w okresie będącym przedmiotem niniejszego raportu, została rozdzielona w różnych formach pomiędzy poszczególnych interesariuszy, wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do Grupy.

Pozycja „Zasoby ludzkie” obejmuje wszelkie płace i wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, poniesione przez Grupę.
W pozycji „Koszty kapitału” ujęto zysk podzielony w trakcie omawianego okresu oraz zapłacone odsetki.
Pozycja „Należności publiczne” obejmuje należności Grupy do administracji publicznej, z tytułu podatków dochodowych i innych należności bezpośrednio związanych z majątkiem przedsiębiorstwa, z wyłączeniem podatków i innych opłat dodatkowych związanych z działalnością operacyjną (cła i opłaty celne).
Pozycja „Społeczeństwo” obejmuje darowizny, nakłady przeznaczone na realizację projektów o charakterze społecznym oraz współpracę z uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi. Pozycja „System firmy” uwzględnia wartość ekonomiczną zatrzymaną w Grupie, liczoną jako różnica pomiędzy wartością ekonomiczną wygenerowaną a rozdzieloną.